De opbrengst van de tweede collecte in mei gaat

 

– op 6 mei naar missionair werk en kerkgroei.

Vondst is een community van de Lebuïnuskerk in Deventer. Samen met creatievelingen uit de stad geeft deze pioniersplek vorm aan een programma dat draait om bezieling, creativiteit en vernieuwing. Samen met twijfelaars, niet-weters, atheïsten en gelovigen gaat de community op zoek naar actuele vormen van kerkzijn. Ze neemt het goede mee uit het verleden, maar richt de blik op de toekomst. In kleinschalige, intieme events worden mensen tot stilte en reflectie uitgedaagd. In de kroeg worden verhalen uit de Bijbel en andere klassieke geschriften op literaire wijze besproken. Een eigentijdse vorm van spiritualiteit die aansluit bij het dagelijks leven van de huidige generatie.

 

– op Hemelvaartsdag, 10 mei

– en op zondag 27 mei naar ons lokale diaconale werk. Hoewel we als diaconie beschikken over een vermogen, hebben we ons ten doel gesteld elk jaar  zoveel mogelijk geld beschikbaar te hebben voor  het oplossen van stille armoede in onze plaats, naast de zorg voor de andere diaconale taken, zoals  in de erediensten, maar ook  de zorg voor het bestrijden van armoede , zoals bij de Stichting Leergeld en de Goederenbank. We teren elk jaar € 10.000 in op ons vermogen. We hebben geen rijke diaconie nodig, maar we hebben steeds ook uw financiële hulp nodig om die taken te kunnen blijven vervullen. Overigens hebben we in de diaconievergadering onze jaarrekening over 2017 vastgesteld en deze is inmiddels ook gecontroleerd door de controlecommissie, die bestond uit de heren Jan van der Kooij, Ad Nieuwdorp en Rob van de Werf. Zij hebben hun fiat aan deze rekening gegeven. De rekening wordt dan definitief vastgesteld in de eerstvolgende kerkenraad.

 

– op zondag 13 mei naar de Rudolphstichting. Deze stichting houdt gezinshuizen in stand waar kinderen die uit huis zijn geplaatst worden opgevangen Een gezinshuis is huiselijk en professioneel tegelijk, bedoeld voor uithuisgeplaatste kinderen met een (zeer) complexe ontwikkelvraag. De Rudolphstichting maakt zich sterk voor deze woonvorm en de kwaliteit ervan. We doen dat onder meer door programma’s en projecten als de Alliantie Kind in Gezin, het onafhankelijke Keurmerk Gezinshuizen en het Gezinspiratieplein.  

In Jeugddorp De Glind staan een aantal gezinshuizen, waar de Rudolphstichting jonge mensen  veerkrachtig laat opgroeien. De Glind, bij Barneveld, is een gewoon dorp. Bijzonder wordt het pas als je weet dat achter 25 van de circa 140 voordeuren een gezinshuis zit. De Rudolphstichting zorgt ervoor dat Jeugddorp De Glind een plek is waar ruim 120 kinderen veilig kunnen opgroeien en/of werken aan hun toekomst.

– op zondag 20 mei, eerste Pinksterdag, is het een zendingscollecte.
Vandaag bestemd voor Bijbel)onderwijs op platteland Bangladesh. Veel christenen in Bangladesh braken met het hindoe-geloof om christen te worden. Zij zijn kasteloos, arm en kunnen nauwelijks lezen of schrijven. Ook hun voorgangers hebben weinig onderwijs gehad. De kerk in het district Mymensingh (MCCP) ondersteunt kleine, jonge kerkgemeenschappen om tot bloei te komen, en ondersteunt gemeenteleden om hun leefomstandigheden te verbeteren. Zo biedt MCCP gemeenteleden onderwijs, vaktrainingen en microkredieten om hun inkomen te vergroten. Dankzij alfabetisering kunnen zij bovendien zelf de Bijbel lezen. Voorgangers worden toegerust voor het kerkenwerk. Op de zondagsschool krijgen kinderen bijbelonderwijs. Verder organiseert MCCP huiswerkbegeleiding en kinderkampen. We collecteren juist met Pinksteren voor dit doel, zodat MCCP in 2018 twintig lokale kerken kan ondersteunen om bloeiende gemeenschappen van hoop te zijn.

Kijk voor meer informatie op kerkinactie.nl/onderwijsbangladesh.

Bert Schuur