logo pkn3De Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk in het  Koninkrijk der Nederlanden zijn op 1 mei 2004 samen verder gegaan als de Protestantse Kerk in Nederland. De vreugde  om dit samengaan is tot uitdrukking gebracht in een nieuw logo.

Wie kijkt, ziet een kruis en een duif in een prachtige stralenkrans, betekenisvolle rijke christelijke symboliek. De Protestantse Kerk in Nederland wil uitdragen waar dit logo voor staat. Een kerk met toekomst die leeft vanuit het Woord  van God. Een kerk die gericht is op vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping. Ook een moedige kerk, waarin  onbevangen, ontvankelijk, geïnspireerd en overtuigd geloofd en geleefd wordt. Enthousiast geloven dus.

Het logo bepaalt ons met de symbolen bij de drie-enige God: God, Jezus Christus en de  Heilige Geest. En daarmee bij de weg die onze Protestantse Kerk in Nederland wil gaan.

Cirkel

1cirkelDe cirkel symboliseert eenheid, ook de eenheid van de kerken. Hij staat ook voor volkomenheid en eeuwigheid en daarmee voor God. God is immers het begin en het einde, tegelijkertijd: ‘Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste,  het begin en het einde’ (Openbaring 22:13). De cirkel houdt ook verband met Gods schepping: heelheid, een schepping  waarvan God zei dat zij ‘zeer goed’ was (Genesis 1: 31).

Kruis

2kruisIn de cirkel licht het kruis op, het christelijk symbool bij uitstek. Gekozen is voor de meest eenvoudige vorm ervan, het Griekse kruis met vier armen van gelijke lengte. Het verwijst naar Pasen: het lijden, het  sterven en de opstanding van Jezus Christus.

Achtarmig kruis

3achtarmig kruisIn de stralenkrans is ook het achtarmige kruis te zien. Dit kruis is een samenstelling van het vierarmige Griekse kruis  en de eerste letter van het Griekse woord Christos, de chi, die je schrijft als: x. Het getal acht verwijst naar de achtste  dag van de schepping. Na de zevende dag, de vervulling van de schepping, is er de achtste dag. De dag van het nieuwe  begin. De dag van de opstanding.

Duif

4duifIn het midden van het logo is een duif zichtbaar, het teken van vrede en van de Heilige Geest. In de bijbel komt de duif  verschillende keren voor. Hierbij denken wij aan de duif die met een olijftak terugkwam naar de ark van Noach. En in het  Nieuwe Testament lezen we over Jezus, die zich door Johannes in de Jordaan laat dopen. Bij deze doop daalt de Geest  als een duif op Hem neer: ‘En terstond, toen Hij uit het water opsteeg, zag Hij de hemelen scheuren en de Geest als een  duif op Zich nederdalen’ (Marcus 1: 9).


Het Motto van de PKN: Geloof-Hoop-Liefde

De toevoeging van dit motto aan de naam Protestantse Kerk, werkt mee aan het overdragen van onze boodschap. We kiezen voor een motto die de missie van de kerk samenvat en de prachtige, rechtstreeks uit de Bijbel afkomstige, woorden weergeeft: geloof, hoop en liefde. De missie van de kerk is in de Visienota ‘Leren leven van de verwondering’ (november 2005) als volgt weergegeven:

De Protestantse Kerk wil laten zien wie ze is, waar ze voor staat, vanwaar de inspiratie komt en welke waarde dat kan toevoegen aan het leven van mensen. De Protestantse Kerk wil niet alleen voor de eigen leden, maar ook in de samenleving zichtbaar en herkenbaar aanwezig zijn. De Protestantse Kerk wil zich laten ervaren als:

  • een krachtige geloofsgemeenschap
  • bron van getuigen van de levens-veranderende boodschap van het evangelie
  • een vierende gemeenschap
  • een gemeenschap van gebed
  • een centrum van waarden
  • een zorgzame gemeenschap
  • een gemeenschap waarin mensen zich geborgen voelen
  • een beweging van hoop en verwachting

Hooglied van de liefde

1 Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen – had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cimbaal. 2 Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen – had ik de liefde niet, ik zou niets zijn.

3 Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn – had ik de liefde niet, het zou mij niet baten.

 

De liefde is geduldig…

4 De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. 5 Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, 6 ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. 7 Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze.

 

De liefde zal nooit vergaan…

8 De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal zal verstommen, kennis verloren gaan – 9 want ons kennen schiet tekort en ons profeteren is beperkt. 10 Wanneer het volmaakte komt zal wat beperkt is verdwijnen. 11 Toen ik nog een kind was sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben heb ik al het kinderlijke achter me gelaten.

 

Geloof, hoop en liefde

12 Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. 13 Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.