Diaconalia september 2020

Het zijn onzekere tijden waarin wij ons thans bevinden, doordat we niet goed weten hoe het coronavirus zich verder ontwikkelt in ons land. Plannen maken voor het nieuwe seizoen blijft daardoor moeilijk. Intussen gaat het werk van de diaconie wel door. We blijven online geld inzamelen voor allerlei goede doelen; gelukkig geven velen ook gehoor aan onze oproep om dit te doen. Ook wordt er van tijd tot tijd voor stille hulp een beroep op de diaconie gedaan. Wat is het fijn als je mensen in nood dan kunt helpen.

Maandag 20 juli kwam na vijf maanden de diaconie weer bij elkaar. Het verlangen om elkaar weer te zien en te spreken was groot. Met de computer kun je veel met elkaar regelen, maar elkaar ontmoeten blijkt toch van grote waarde.

De financiën worden beheerd door een penningmeester en een administrerend diaken. In het nieuwe seizoen hebben Jacob van Nes en Marian Smeulders hun taken gewijzigd; Marian wordt penningmeester en Jacob administrerend diaken; dit op hun beider verzoek.

Vanwege gezondheid moet Teunis de Weerd het rustiger aan gaan doen, daarom is Teunis geen voorzitter meer van de kerkenraad, maar blijft hij wel diaken. We zijn Teunis zeer erkentelijk voor zijn werk als voorzitter en zijn blij dat hij diaken blijft.

Doordat Maudy Besems-Tehupeiori de overstap maakt van het scribaat naar het pastoraat ontstaat er een vacature voor scriba. Op Geerdien Huizinga, één van onze diakenen die belast is met de taak voor stille hulp, is een dringend beroep gedaan of zij scriba wil worden. Geerdien heeft daarin toegestemd. Zij wordt de nieuwe scriba. Zij blijft wel diaken, zij blijft meedraaien in het rooster voor dienstdoende diakenen, maar geeft verder al haar taken binnen de diaconie op. We zijn ook Geerdien veel dank verschuldigd voor haar vele werk binnen de diaconie en haar bereidheid om scriba te worden.

Maandag 17 augustus vergadert de diaconie opnieuw en maakt kennis met Ilse Eikhout en Koos Visser. We willen hen graag verwelkomen als onze nieuwe diakenen en hopen dat hun bevestiging kan plaats vinden op zondag 6 september. Bij het uitkomen van Ontmoeting zult u via de afkondigingen en de nieuwsbrief van de afgelopen zondagen vernomen hebben of dit doorgang kan vinden.

Mogen we zo samen blijven bouwen aan het werk van de gemeente van Christus en dienstbaar zijn aan onze samenleving.

 

Met een hartelijke groet,

Ton Los,

voorzitter diaconie