Toelichtingen tweede collectes oktober 2019

De tweede collecte van 6 oktober is voor diaconale doelen. Hierbij een toelichting van een van onze doelen, de stille hulp. Hulp door de diaconie van de Protestantse Gemeente Oosterhout wordt in beginsel aan alle inwoners van Oosterhout verstrekt, dus niet alleen aan ingeschrevenen van de PGO.
Hulp bestaat uit het verstrekken van informatie over Hulp Organisaties welke kunnen adviseren over toeslagen, subsidies, vrijstellingen, schuldhulp traject, e.d. Soms zal uiteindelijk de diaconie om financiële hulp (een gift of een lening) worden gevraagd. Alle aanvragen worden rechtvaardig en vertrouwelijk behandeld. De uitvoering van deze hulp berust bij de werkgroep Stille Hulp van de diaconie welke uit twee diakenen. Giften en donaties aan externe kerkelijke en/of buitenkerkelijke instanties worden door de diaconie afzonderlijk behandeld.
Vele mensen in onze directe omgeving kampen met ernstige financiële problemen. Er is veel stille armoede. Met name de stille hulp vraagt dit jaar meer frequent om onze bijdragen. Door het politieke klimaat in Nederland neemt het aantal huishoudens en personen met schulden en zorgen eerder toe dan af; wat dan ook resulteert in voornoemde toename van hulpvragen. Vaak wordt geldelijke ondersteuning door instanties bij hulpvragen in Oosterhout slechts ten dele geboden, waardoor in toenemende mate de diaconie hierin wordt betrokken. Al met al een zorgelijke ontwikkeling waardoor de diaconie wordt genoodzaakt zuinig met de haar ter beschikking gestelde gelden om te gaan. Wij vragen dringend uw bijdragen.

De tweede collecte van 13 oktober is via Kerk in Actie bestemd voor de Wereldvoedseldag en meer specifiek voor Colombia. In de sloppenwijken van Bogotá houden drugsgeweld en zware criminaliteit jongeren volledig in de greep. Kerk in Actie brengt daar met een ambitieus project verandering in. In één van de gevaarlijkste wijken van de stad is men een kookschool annex restaurant gestart. Zestig kansarme jongeren worden er opgeleid tot chef-kok en leren hoogwaardige en gezonde gerechten te bereiden met producten van boeren uit de omgeving. Inmiddels is in de Colombiaanse stad Cali een tweede kookschool geopend. Op beide locaties leidt men in totaal 180 jongeren op. Uw collectegeld wordt besteed om kwetsbare jongeren de kans van hun leven te geven om niet in de criminaliteit verzeild te raken! Meer informatie vindt u via https://www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/collectes/kerk-in-actie-collecte-bendejongeren-opgeleid-tot-topkok-in-colombia-werelddiaconaat.

Op 20 oktober collecteren wij voor Gevangenenzorg Nederland Detentie (www.gevangenenzorg.nl). De passie van Gevangenenzorg Nederland ligt in het ontmoeten van de gevangen medemens. Zij willen gevangenen een helpende hand bieden bij het vinden van hun levensbestemming en hun familie ondersteunen tijdens de detentie. Zij verheugen zich erin als de ontstane schade door criminaliteit en/of detentie hersteld wordt en er gezamenlijk gewerkt wordt aan een zinvolle toekomst waarin de kans op recidive minimaal is.
Gevangenenzorg Nederland draagt tijdens en na detentie bij aan een menswaardig bestaan en vergroot de kansen op zelfredzaamheid van haar hulpvragers door haar methode van Herstelzorg integraal in de programma’s toe te passen en steeds te verbeteren. Meer hierover op de website.
Detentie lijkt soms zo ver van de kerk af te staan. Maar soms komen ook gemeenteleden in aanraking met Justitie. Meestal is de aanleiding een verkeersovertreding of een lichtere vorm van financiële manipulatie of ontvreemding. Maar in sommige gevallen gaat het om ernstige, strafbare feiten, waarbij ook één of meerdere slachtoffer(s) betrokken kunnen zijn. Er komen dan allerlei vragen op de kerkelijke gemeente af waarvoor men een beroep op deze stichting kan doen.
‘Geloof in herstel’! Hoe kun je bijdragen? Stichting Gevangenenzorg wil present zijn bij gevangenen, tbs-patiënten en hun relaties en hen kansen bieden op een menswaardig en zelfredzaam leven. Dat doen ze door vanuit onze christelijke kernwaarde ‘barmhartige gerechtigheid’ de samenleving te betrekken bij ons werk (donaties, netwerken en vrijwillige inzet). Zij geloven in herstel en willen gevangenen en hun familieleden begeleiden naar een hoopvolle toekomst zonder criminaliteit. Wil jij hieraan bijdragen? Door te doneren of jezelf aan te melden als vrijwilliger? Gevangenenzorg Nederland is altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Kijk voor meer informatie bij Vrijwilligers op hun website. Uw collectegeld wordt goed besteed.

Op 27 oktober is de collecte bestemd voor het ZWO project en loopt ook via Kerk in Actie en betreft beroepsonderwijs geven aan straatmeisjes in Accra. In Ghana leven ruim 60.000 kinderen op straat. De Ghanese organisatie AG Care vangt straatmeisjes in Accra op, leert hen een vak en stimuleert hen terug te keren naar hun oorspronkelijke dorpen om een nieuw bestaan op te bouwen.
In de hoofdstad Accra leven 25.000 kinderen op straat. In het opvangcentrum Lifeline in Accra kunnen ieder jaar honderd meisjes terecht. Jongere meisjes die dat willen, kunnen weer naar school gaan. Oudere meisjes kunnen een beroepsopleiding volgen. Een enthousiast en deskundig team van docenten en begeleiders houdt zich intensief met de meisjes bezig. Ze leren in 6 maanden tijd batikken, kleding naaien, koken, catering of het kappersvak. Ook krijgen de meisjes psychosociale zorg. De organisatie werkt ook aan preventie door voorlichting te geven in het gebied waar de meisjes vandaan komen.
Wat kan Kerk in Actie doen met uw bijdrage?
Een meisje medisch onderzoeken kost € 20.
Een meisje een maand lang voeden kost € 40.
Materiaal voor een vaktraining kost € 55.
Een meisje herenigen met familie kost € 100.
Een meisje een jaar begeleiden na vertrek kost € 70.

Marian Smeulders