Toelichting tweede collectes oktober 2020

De collecte van 4 oktober is bestemd voor de ZWO en dat is dit jaar het project: Geen kinderarbeid in de textielindustrie in India. De grote textielstad Tirupur in het zuiden van India, telt meer dan 10.000 kinderen in de knel. De meeste zijn samen met hun ouders naar de stad gemigreerd in de hoop op een beter leven. De realiteit is dat de kinderen, in het bijzonder de meisjes, moeten werken in de textielsector en niet meer naar school kunnen. Ze lopen het risico slachtoffer te worden van geweld of andere vormen van uitbuiting. De organisatie SAVE doet er alles aan om deze kwetsbare kinderen op school te krijgen.

Wat kan SAVE met uw bijdrage doen?

Per jaar ervoor zorgen dat 500 kinderen in Tirupur naar school gaan en niet hoeven te werken.

Per jaar 125 kinderen overbruggingsonderwijs bieden.

Per jaar 200 leerkrachten bereid vinden om mee te werken aan de afschaffing van kinderarbeid.

In Tirupur kinderarbeid vrije zones opzetten, buurten waar het niet meer wordt geaccepteerd als een kind niet op school zit.

Kinderen opsporen kost € 2.100 per jaar (500 kinderen, € 4,25 per kind).

Een jaar overbruggingsonderwijs voor 25 kinderen kost € 3.000 per jaar (€ 120 per kind).

Tijdelijke opvang voor 50 kinderen die niet bij hun familie kunnen zijn kost € 11.000 per jaar (€ 650 per kind).

Beleidsbeïnvloeding kost € 4.000 per jaar.

Op 11 oktober collecteren we voor een door de diaconie gekozen goed doel: Gevangenenzorg Nederland. Gevangenenzorg Nederland is een vrijwilligersorganisatie voor gevangenen, tbs-patiënten en hun familieleden. In hun visie, missie en passie wordt beschreven hoe ze hieraan invulling geven. Men is overigens nog steeds op zoek naar vrijwilligers in deze regio, dus als dit iets voor u lijkt, kijk dan even op de www.gevangenzorg.nl voor meer informatie.

Hun manier van werken wordt gekenmerkt door de kernwaarden: barmhartige gerechtigheid, respect, vrijwilligheid en competentie. Met hen geloven wij in herstel en willen gevangenen begeleiden naar een hoopvolle toekomst zonder criminaliteit, en we willen hun familieleden ondersteunen tijdens de gevangenschap. Wij weten ons niet geroepen tot oordelen: vervolging en berechting ligt in onze samenleving exclusief in handen van de rechterlijke macht; wij willen niet toegeven aan de verleiding misdaad (die we wél veroordelen) te verwarren met de misdadiger. Wij belijden in de lange traditie van het christelijk geloof dat de menselijke waardigheid niet wordt ontnomen door een misdaad, hoe erg die ook is.

Vrijwilligers van Gevangenzorg Nederland ontmoeten de gevangene en hebben interesse voor zijn persoonlijk wel en wee. Zij zetten zich in om gevangenen en hun familie perspectief te geven voor het heden en de toekomst; idealiter wordt het verleden daarbij op een juiste en volwassen wijze verwerkt. Zij beschouwen het werk als barmhartige gerechtigheid, omdat ze het idee van (rechtvaardige) vergelding niet alleen en eenzijdig als straffend opvatten, maar ook als herstellend in de volle breedte van het sociaal maatschappelijk leven. Zij bezoeken gevangenen alleen op hun verzoek; zij geven bekendheid aan hun werk en bieden zich aan; zij dringen zich niet op. Zij respecteren de levensovertuiging van gevangenen; zij maken geen onderscheid naar ras, levensovertuiging, afkomst etc. Wederzijds respect achten zij noodzakelijk voor een vruchtbare zorgrelatie.

Op 18 oktober wordt er gecollecteerd voor een Kerk in Actie thema, het werelddiaconaat. In het kader van Wereldvoedseldag zamelen we geld in voor landbouw in Rwanda. In het kleine dichtbevolkte Afrikaanse land Rwanda leeft 70% van de inwoners van de landbouw. Omdat er te weinig grond beschikbaar is voor alle inwoners, leeft 40% onder de armoedegrens. Met de genocide van 1994 nog vers in het geheugen, is er nog veel onderling wantrouwen tussen inwoners. Rwandese diaconessen ondersteunen de armste boeren en boerinnen in hun regio: de zusters trainen ieder jaar 150 boeren en boerinnen. Daardoor kunnen ze hun gezin voeden en verdienen ze voldoende geld om hun kinderen naar school te laten gaan.

Veel boerengezinnen verbouwen maar één gewas op hun kleine perceel. Nauwelijks genoeg om hun eigen gezin te voeden. Op de demonstratieboerderij van de zusters leren boeren en boerinnen uit verschillende dorpen diverse groenten en fruit verbouwen met moderne landbouwmethoden, zoals bonen, tomaten, aubergines, champignons, uien, bananen, koffie, ananas, zoete aardappel. Daarnaast ook veeteelt: kippen, konijnen, geiten, koeien, varkens en bijen houden. Ze praten ook over milieubescherming, spaargroepen, gezondheid, gezinsplanning, man-vrouw-verhoudingen en huiselijk geweld. Na de training krijgen ze begeleiding in hun eigen dorp.

Wat kan Kerk in Actie met uw bijdrage doen?

€ 19: een composthoop aanleggen

€ 54: aanschaf demonstratie-gewassen voor 1 boer(in)

€ 160: 1 boer(in) trainen

€ 700: een boomkwekerij opzetten.

Voor meer informatie kunt u op de volgende linkt kijken:

https://www.kerkinactie.nl/projecten/boerinnen-zorgen-voor-voldoende-voedsel

De collecte van 25 oktober is voor onze eigen diaconale zorg, zoals onder meer ouderenzorg, bloemen in de kerk en voor onze gemeenteleden die een bemoedigende groet goed kunnen gebruiken, stille hulp, et cetera.Marian Smeulders