Toelichting tweede collectes september 2022

De collecte van 4 september is voor onze eigen PVD. De Protestantse Vrijwilligersdienst zorgt voor de bloemen bij onze kerkdiensten. Zij zorgen ook voor onze ouderen: die krijgen een bloemetje als ze 80, 85 of 90 jaar worden of voor een bloemetje bij een huwelijksjubileum. Deze contacten zijn zeer waardevol. Er is nog veel meer te doen binnen onze gemeente. Helaas is momenteel een gebrek aan vrijwilligers die structureel iets binnen deze vrijwilligersdienst willen doen. Dus als u zin heeft, meldt u aan via Henco de Bruijn. De PVD gaat in september bekijken of er weer een bijeenkomst of feestje voor alle vrijwilligers binnen onze gemeente kan plaatsvinden. Dit zal onder meer afhangen van de beschikbare handen binnen de PVD en van de ontwikkeling van het coronavirus in het najaar.

Op 11 september collecteren wij voor een goed doel, namelijk voor Epafras, gevangenenzorg in het buitenland. In de geestelijke verzorging die Epafras biedt aan Nederlandse gevangenen gaat het om het levensverhaal van de gedetineerden. Hoe ben ik in de gevangenis terecht gekomen? Hoe kan ik goedmaken wat verkeerd gegaan is? Is er nog toekomst? Wat geeft me houvast? Waar ben ik bang voor? Het kan gaan om schuldgevoelens, verdriet en twijfels, maar ook om verlangens en hoop. Het vertrouwelijk gesprek daarover met een geestelijk verzorger leidt tot waardevolle ontmoetingen. Geloof of levensbeschouwing helpt dikwijls om bronnen van kracht te vinden en weer verder te kunnen. Het verslagjaar 2021 werd gekleurd door de coronapandemie, die grote impact had op de gedetineerden en die voor de organisatie bezoekbeperkingen met zich meebracht. Het bestuur van Epafras heeft ingezet op continuïteit in het werk van de organisatie. In de eerste plaats was de focus sterk gericht op het optimaal bieden van geestelijke verzorging, gegeven de beperkingen. Dit betrof de reguliere bezoek- en correspondentiecontacten en de daaruit voortvloeiende contacten met familie. Ook werd gebruik gemaakt van nieuwe vormen, zoals videobellen. Daarbij hoorde ook het initiatief van Epafras voor het kunstproject ‘Hoop in je cel’ dat samen met het justitiepastoraat in Nederland en Kerken met Stip en in samenwerking met het Gevangenismuseum in Veenhuizen werd opgezet. Het was een kunstwedstrijd waarbij met beperkte middelen kleine kunstwerken gemaakt werden die iets lieten zien van wat in de gedetineerden leefde. Veel aansprekende inzendingen kwamen hierop binnen. Om inzicht te krijgen in de betekenis die geestelijk verzorging voor gedetineerden heeft, is in samenwerking met de Ministeries van Buitenlandse Zaken en Justitie & Veiligheid een impactonderzoek gestart door het onderzoeksbureau Kaski. In de tweede plaats is ingezet op contact met en toerusting van de bij Epafras functionerende vrijwillige geestelijk verzorgers, via webinars, podcasts en persoonlijke (online) contacten. En zo zijn er nog 3 punten vernoemd in het jaarverslag. Wilt u meer weten? Ga naar www.epafras.nl.

De collecte van 25 september is voor PAX, de grootste vredesorganisatie van Nederland. PAX werkt aan de bescherming van burgers tegen oorlogsgeweld, aan het beëindigen van gewapend geweld en het opbouwen van inclusieve vrede. Dit doen zij in conflictgebieden wereldwijd, samen met lokale partners en mensen die, net als PAX, vinden dat iedereen recht heeft op een menswaardig leven in een vreedzame samenleving. Zij zijn dus ook in Oekraïne actief. Al sinds de annexatie van de Krim in 2014 zijn Rusland en Oekraïne in conflict. Eind februari 2022 kwam het opnieuw tot een uitbarsting toen Rusland zonder aanleiding en onder valse voorwendselen Oekraïne binnenviel. Grote steden als Kharkiv, Odessa en Kyiv worden sindsdien dagelijks met raketten beschoten, met duizenden dodelijke slachtoffers tot gevolg. Het dodental loopt in rap tempo op nu grootschalige grondaanvallen op Kyiv en Kharkiv aanstaande zijn. De vernietigende kracht van de beschikbare wapens is kolossaal. Als Rusland ze zonder grote terughoudendheid gebruikt, zullen tienduizenden mensen sterven en wordt Oekraïne grotendeels verwoest. Maar PAX is ook actief met een zogenaamde Generatie Vrede. Van 17 tot en met 25 september vindt in ons hele land de Vredesweek plaats. Deze editie staat volledig in het teken van Generatie Vrede: de generatie die burgers verenigt die in actie willen komen voor vrede – over grenzen en dwars door verschillen in huidskleur, gender en klasse heen. De vredesbeweging anno 2022 verbindt jong en oud in een gezamenlijke missie voor een vreedzame wereld. Van de generatie die zich nog herinnert hoe mensen massaal de straat op gingen tegen kernwapens, tot een nieuwe generatie jongeren die zich steeds meer zorgen maken over hún toekomst. Meer lezen? Kijk even op www.paxvoorvrede.nl. Op deze website staat ook hoe jij je eigen vredesacties kunt starten of hoe je kunt collecteren.

Marian Smeulders