Op zondag 4 juli 2021 collecteren we voor het Stilte Centrum, de kerk van het H. Hart van Jezus, Arendstraat 35, Oosterhout is een vroeg voorbeeld van herbestemming van een kerk. Al in 1972 werd het gebouw aan de eredienst onttrokken, maar men wilde niet dat het kenmerkende silhouet van de drie neogotische torens verloren zou gaan. In 1978 werd de kerk, inmiddels gemeente-eigendom, afgebroken, maar de voorgevel, met zijn drie torens, mocht blijven staan. Op de plaats van het schip en het koor kwam een binnenhofje. Beeldhouwer P. Nuyten plaatste er een beeldje van een biddende jezuïet. In 1996 werden onder de torens een kapelletje en een stiltecentrum ingericht. U bent daar van harte welkom als u in de vaak drukke binnenstad rust zoekt. Ook diverse mensen van onze eigen kerk doen aldaar vrijwilligerswerk. Deze week is onze collecte hiervoor bestemd.

Op 11 juli is de tweede collecte bestemd voor Samenwerkende Hulporganisaties in Actie tegen corona. Deze noodhulp loopt via Kerk in Actie. Het geld dat met deze landelijke actie wordt opgehaald, is voor medische noodhulp aan coronaslachtoffers en om de organisatie van het vaccineren zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Er is bijvoorbeeld grote behoefte aan zuurstof en zorgverleners hebben beschermende kleding en goede vaccinatiematerialen nodig. De diaconie stortte reeds € 1.000, maar dat is maar een klein druppeltje op de gloeiende plaat.

De coronaramp laat onder meer in India de verwoestende gevolgen van corona zien en maakt schokkend duidelijk dat sneller vaccineren van levensbelang is. Vanaf 12 mei 2021 werkt KiA samen met alle samenwerkende hulporganisaties en met de Giro555 en de actie ‘Samen in actie tegen corona’. Allereerst voor India maar ook voor omringende landen. Er zijn grote zorgen over Nepal. Doe mee en kom met ons in actie! Laten we er samen voor zorgen dat iedereen, op tijd beschermd is tegen corona, ook mensen in kwetsbare landen. Geef nu voor hulp aan coronaslachtoffers.

Op 18 juli en op 8 augustus collecteren we voor onze eigen diaconale doelen.

De collecte van 25 juli is voor de stichting Voorkom!, verslavingszorg. Voorkom! is onderdeel van de stichting Chris en Voorkom! Men inspireert en stimuleert kinderen, jongeren en hun opvoeders bij het maken van gezonde en verantwoorde keuzes, draagt bij aan het welzijn van kinderen, jongeren en volwassenen op lichamelijk, psychisch, sociaal en geestelijk gebied door middel van het aanbieden van preventie-, weerbaarheids- en leefstijlprogramma’s en het bieden van een luisterend oor via anonieme chat en e-coaching. Chris en Voorkom! staat in de traditie van het christelijk geloof. Voorkom! wil kinderen en tieners waarschuwen voor de gevolgen van middelengebruik. Dit doet Voorkom! door het verzorgen van preventielessen die voornamelijk op scholen gegeven worden. Deze preventielessen gaan onder meer over de thema’s alcohol, drugs, roken en internet. Voorkom! wil leerlingen leren om zelf gezonde keuzes te maken.

Op 1 augustus collecteren we voor het ZWO-project. Dit is de laatste collecte voor dit project. De grote textielstad Tirupur in het zuiden van India, telt meer dan 10.000 kinderen ‘in de knel’. De meesten zijn samen met hun ouders naar de stad gemigreerd in de hoop op een beter leven. De realiteit is dat de kinderen, in het bijzonder de meisjes, moeten werken in de textielsector en niet meer naar school kunnen. Ze lopen het risico slachtoffer te worden van geweld of andere vormen van uitbuiting. De organisatie SAVE doet er alles aan om deze kwetsbare kinderen op school te krijgen. Samen met de gezinnen werken medewerkers van SAVE aan onderwijs voor alle kinderen om zo de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken. SAVE is een stevige organisatie met een groot netwerk van vrijwilligers. Veldwerkers sporen werkende kinderen en straatkinderen op. Zij begeleiden hen naar school en bieden zo nodig tijdelijk onderdak. Ook zorgen de medewerkers dat de thuissituatie verbetert.

De tweede collecte van 15 augustus is voor de zending in Pakistan. Ook deze collecte loopt via Kerk in Actie. In het islamitische Pakistan heb je het als christen niet gemakkelijk. Je wordt beschouwd als tweederangs burger, gediscrimineerd en geregeld kritisch bevraagd op je geloof. Dit maakt veel christenen onzeker. Kerk in Actie steunt een bijbelschool die hen door middel van trainingen meer over de Bijbel leert, en ook laat zien hoe je je als christen staande kunt houden in de maatschappij. Jaarlijks doen ruim zesduizend mensen aan deze trainingen mee. Onder hen zijn veel jongeren!

Voor hen is het belangrijk om goed te weten wat hun geloof inhoudt. Pakistaanse christenen voelen zich echter onzeker in hun geloof, omdat ze weinig theologisch onderwijs hebben gehad. De partnerorganisatie van Kerk in Actie, het Open Theologisch Seminarie (OTS) wil Pakistaanse christenen met trainingen en opleidingen versterken in hun geloof. OTS ontwikkelt trainingen voor gemeenteleden. De trainingen geven hen kennis over het geloof en leren hen na te denken over wat het geloof inhoudt in hun dagelijks leven. Het materiaal wordt gebruikt door veel kerkgenootschappen in Pakistan, door protestantse, katholieke, pinksterkerken en het Leger des Heils. OTS traint vrijwilligers van kerkelijke gemeenten die de trainingen vervolgens in hun eigen gemeente kunnen geven. Jaarlijks volgen meer dan 6.000 studenten een cursus van OTS. OTS speelt zo een belangrijke rol bij het opleiden en toerusten van christelijke leiders in dit land waar christenen een kleine minderheid zijn. Daarbij maken ze ook gebruik van digitale media. Veel schriftelijke cursussen zijn beschikbaar via het internet. Zo kunnen ook moslims en hindoes die belangstelling hebben voor het christendom het materiaal gebruiken.

Op 22 augustus wordt er gecollecteerd voor de stichting Epafras, gevangenen in het buitenland. Epafras steunt Nederlanders die vast zitten in buitenlandse gevangenissen. Vanuit onze overtuiging dat ieder mens waardevol is, laat men niemand zitten.

Het leven in een gevangenis is zwaar. Je zit vaak in overbevolkte cellen, krijgt geen gezond eten. Je kunt nauwelijks luchten. Je begrijpt de taal niet. De juridische procedures zijn ingewikkeld. Je familie zie je niet. En juist daar moet je jarenlang wachten op je vrijheid. Epafras luistert naar de verhalen van Nederlandse gedetineerden. Hun verdriet, hun hoop, hun levens. Helpt als zij hun hand uitsteken. Soms is de hulp praktisch. Het geven van medicijnen, omdat gedetineerden deze zelf niet krijgen. Of een telefoontje naar familieleden, omdat er geen geld is om zelf te bellen. Maar men geeft ook geestelijke steun, Epafras heeft hier professionele geestelijke verzorgers voor. Ook begeleidt Epafras steeds meer lokale geestelijk verzorgers in de ondersteuning van Nederlandse mannen en vrouwen. Vier keer per jaar ontvangen gedetineerden het tijdschrift Comeback. Met nieuws, informatie over recht en vol brieven van andere gedetineerden. Men onderhoudt contacten met familieleden als gedetineerden dat zelf niet kunnen. Ook beantwoordt men brieven van gedetineerden –of verwijzen hen door naar de juiste instanties. Voorts koppelt men vrijwilligers via het Correspondentieproject aan gedetineerden. Zo maken we de zware tijd in detentie iets lichter.

De collecte van 29 augustus is voor het bezoekwerk van onze eigen PVD, Protestantse Vrijwilligersdienst. Diverse vrijwilligers uit onze eigen gemeente bezoeken ouderen en zieken en verwennen hen soms met een bloemetje of een andere kleine attentie. Laten we hopen dat ze weer snel veel bezoeken mogen en kunnen afleggen. Ten tijde van het maken van deze toelichting is nog niet bekend wat er vanaf augustus allemaal weer kan en mag.

Marian Smeulders