Stichting Protestants Centrum De Beuk

De Stichting is opgericht overeenkomstig de generale regeling voor stichtingen als bedoeld in ordinantie 11-27 van de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland.

DOEL

 1. De Stichting heeft ten doel de bevordering van het kerkelijk sociale en culturele leven van de bevolking van Oosterhout.
 2. De stichting heeft in het kader van haar doelstelling van de Protestantse Gemeente Oosterhout in het bijzonder de volgende taken en/of bevoegdheden en/of rechten en/of verplichtingen overgedragen gekregen:
 3. Het stimuleren van activiteiten op kerkelijk, maatschappelijk en cultureel terrein.
 4. Het stichten, in standhouden, beheren en exploiteren van een gebouw.

BESTUUR

Het bestuur van de Stichting bestaat uit tenminste drie (3) of meer natuurlijke personen. De bestuursleden worden benoemd door de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Oosterhout. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte.

BOEKJAAR, BGROTING en JAARREKENING

 1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.
 2. Elk jaar stelt het bestuur een begroting vast voor het eerstvolgende boekjaar en zendt deze voor één oktober van het lopende jaar ter goedkeuring aan het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Oosterhout.
 3. Elk jaar stelt het bestuur een jaarrekening over het afgelopen jaar vast en legt deze voor één mei ter goedkeuring voor aan het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Oosterhout.

BETROKKENHEID VAN HET REGIONALE COLLEGE VOOR DE BEHANDELING VAN BEHEERSZAKEN (RCBB) VAN DE PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND

 1. Het bestuur legt elk jaar voor vijftien december de begroting voor het komende kalenderjaar ook voor aan het RCBB.
 2. Het bestuur legt elk jaar voor 15 juni de jaarrekening over het laatst verlopen kalenderjaar met het rapport van de gehouden controle voor aan het RCBB.
 3. Het bestuur heeft ook naast de Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Oosterhout voorafgaande toestemming nodig van het RCBB om bevoegd te zijn tot

het op ingrijpende wijze verbouwen, uitbreiden of restaureren, verkopen of op andere wijze vervreemden en afbreken van een gebouw.

 • Erfenissen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

BENOEMING MEDEWERKERS

Medewerkers van de stichting die in belangrijke mate betrokken zijn bij het bepalen of ten uitvoer leggen van het beleid van de stichting worden benoemd door de Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Oosterhout.

FINANCIËLE RAPPORTAGE

Begroting 2023

Jaarrekening 2022

CONTACT

Voor vragen aan de stichting en verhuur van het gebouw De Beuk kunt u contact opnemen met:

e-mail: de.beuk@pgoosterhout.nl


Laatst gewijzigd: juli-2023