De Grote Kerkenraad van onze Protestantse Gemeente Oosterhout (PGO) heeft 15 februari 2016
besloten mee te doen met actie Groene Kerken (www.groenekerken.nl). Dat is een organisatie van
uiteenlopende geloofsgemeenschappen (protestant, rooms-katholiek en islamitisch) die zich willen
inzetten voor een betere, groene wereld. Ze verplichten zich jaarlijks ten minste één aspect
bijzondere aandacht geven. Jaarlijks moet worden gerapporteerd hoe ook de PGO vorm geeft aan
haar rentmeesterschap van onze aarde.

Initiatiefnemer in Oosterhout was Arie Klerk, destijds diaken, die zich mede heeft laten inspireren
door paus Franciscus (zie hier).

De PGO is officieel erkend als Groene Kerk. Daarvan getuigt het schild dat in de voortuin van de
Vredeskerk staat. Alle geledingen van de PGO hebben de taak om in hun werk de zorg om de
Schepping praktisch vorm te geven. Daartoe is een werkgroep ingesteld met vertegenwoordigers van
de verschillende geledingen. Sinds medio 2018 zijn de leden:

  • Rini Bos-Muns (ZWO en notulist)
  • Henco de Bruijn (pastoraat)
  • Ad Korteweg
  • Ron Steffers (diaken)
  • Peter de Waard (ouderling-kerkrentmeester)

 

De werkgroep stelt zich tot taak de doelstellingen van de Groene Kerk levend te houden. Zij doet dat o.a. door publicaties in het kerkblad Ontmoeting en door gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de Kerkenraad en andere
vertegenwoordigende lichamen binnen de PGO over zaken die met duurzaamheid te maken hebben.
De werkgroep rapporteert jaarlijks aan de Kerkenraad en houdt contact met het landelijk actiecentrum dat Groene Kerkendagen organiseert.


Het kwartetspel

De werkgroep heeft een duurzaam ‘groen’ kwartetspel ontwikkeld waarvoor ook landelijk brede belangstelling is gekomen. Dat kwartspel is voor € 5 (exclusief verzendkosten; het kwartet is géén brievenpost) te bestellen door dit bedrag over te maken op de bankrekening NL70RABO 0119 8592 70 van Diaconie PGO met duidelijke vermelding van KWARTET. U kunt ook een mailtje sturen naar groene.kerk@pgoosterhout.nl. Het spel leent zich er uitstekend voor ook kinderen en jongeren bewust te maken van wat wij zelf kunnen doen om de wereld leefbaar te houden.

 


Eigenaar pagina Werkgroep Groene Kerk Laatste update: 2020-01-21