Het onderstaande is van toepassing op de website van de Protestantse Gemeente te Oosterhout (verder: de PGO). Door de website te bezoeken en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, stemt u in met deze disclaimer.

De PGO besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die op deze site te vinden zijn. Desondanks is het mogelijk dat er in de website onjuistheden en/of onvolkomenheden voorkomen. Wij stellen het ten zeerste op prijs wanneer deze worden gemeld bij de webmaster of de scriba

De PGO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden en/of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze informatie.

De PGO aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor geleden verlies of gederfde inkomsten welke voortkomt uit het gebruik of verspreiden van de informatie, dan wel voortkomt uit technische gebreken. Bezoek aan de website, alsmede gebruik en downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.

De website van de PGO bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van de PGO liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van de PGO. De PGO is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. De PGO geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen. Websites waar naar wordt verwezen of gelinkt, worden incidenteel door ons gecontroleerd.

De PGO geeft echter geen garanties m.b.t. de inhoud en betrouwbaarheid van deze site, noch wordt aansprakelijkheid aanvaard voor direct of indirect geleden schade welke hieruit voortkomt.

De PGO behoudt zich het recht voor om u de toegang te ontzeggen van de website. In aansluiting daarop kan de PGO de toegang tot de website monitoren.

De PGO behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.


Eigenaar pagina: kerkrentmeesters@pgoosterhout.nl. Laatste update: 2016-05-06