Uit de landelijke Raad van Kerken:

Op weg naar Karlsruhe (4)

“… beweegt de wereld tot verzoening en eenheid”

Reageren op de uitdagingen van onze tijd in beweging gezet door de liefde van Christus.

Een Assemblee van de Wereldraad van Kerken is een plek waar we samenkomen als een wereldwijde gemeenschap en waar de nood en de vragen met de deelnemers worden gedeeld. Kerken – als teken van Gods komende Rijk – proberen een antwoord te formuleren op de vragen van onze tijd om te komen tot verandering. Wat kunnen kerken bijdragen? Er zijn talloze uitdagingen die om een reactie vragen zoals Covid 19, de klimaatverandering, ongelijkheid en de digitale revolutie. In deze bijdrage iets over Covid 19, de wereldwijde pandemie. Velen vonden de dood; de crisis bracht verdriet, onzekerheid en angst voor de toekomst. En laat zien hoe kwetsbaar ons bestaan is en dat we elkaar wereldwijd nodig hebben. Covid 19 maakt duidelijk de breekbaarheid van ons zelfgenoegzaam leven, onze onafhankelijkheid en ons individualisme. We zijn geen heersers over de schepping, maar we maken er deel van uit. Kerken worstelden met de vragen rond de voortzetting van vieringen, de voortgang van het gebed, de sacramenten en de dienst aan de wereld. Hoe blijven we staande voor God en de gemeenschap “als schapen zonder herder”? Te midden van alle vragen belijdt de kerk dat Gods goedheid ons staande houdt.”

Uit de plaatselijke Raad van Kerken:

Mag het ietsje meer Israël zijn…

In de afgelopen zomer verscheen een boeiend boek over Maria. (nota bene van de hand van een Christelijke Gereformeerde (!) hoogleraar, Arnold Huijgen, Maria, icoon van genade, uitgave Kok/Boekencentrum) Een mijn inziens belangrijk aspect daarin was het accent: Maria, een Joods meisje. Daarmee wordt onderstreept de belangrijke betekenis van het Oude Testament bij een goed verstaan van het Nieuwe. In de kerken is de betekenis van deze invalshoek in de beginjaren van deze 21e eeuw gaandeweg minder geworden: de psalm van de zondag als uitdrukking van onze oorsprongsverbondenheid met het geloof van Israël (niet te verwarren met de huidige Israëlische politiek) is in de Protestantse kerken aan het verdwijnen, de lezing van het Oude Testament is in de Catholica nauwelijks thema van de preek en hoe vullen we de Israëlzondag in (eerste zondag van de maand oktober)? Kritische noten worden gekraakt in het boek van Huijgen over Maria: Antisemitisme groeit waar de Joodsheid van Maria en Jezus wordt verwaarloosd. Helaas neemt antisemitisme in Europa weer toe.” Een goede reden om in de brede oecumene na te denken over de betekenis van Israël voor het geloof in de christelijke gemeente. De Protestantse kerk belijdt in haar kerkorde onopgeefbaar verbonden te zijn met het volk van Israël. Wat betekent dat voor ons? Is dat nou echt nodig? En de christelijke Palestijnen dan? Vragen te over. Het onderlinge gesprek mogen we niet uit de weg gaan. De PKN heeft een gespreksnotitie uitgegeven onder de titel“Onopgeefbaar verbonden”. In drie ontmoetingen willen we lezenderwijs in gesprek gaan aan de hand van deze notitie; een leesgroep. De deelnemers ontvangen een gratis exemplaar van deze notitie. Hieronder volgen de data van de ontmoetingen die plaatsvinden in De Beuk op maandagmiddagen van 14.30-16.00 uur.

Drie ontmoetingen Leesgroep Kerk en Israël

maandag 25 oktober volk – land

maandag 29 november Messias/Christus schuld en hoop

maandag 31 januari 2022 Bijbel en verbond antisemitisme

Opgave: ds. Siets Nieuwenhuizen tel. 454173 e.mail: si.nieuwenhuizen@planet.nl

Ik hoop op voldoende deelname.

Thema-avond Raad van Kerken – Dit jaar viel onze eerste thema-avond in de Vredesweek: een boeiende lezing van ds. Ineke Bakker, voorzitter van PAX. We proberen de thema’s van het vorige seizoen, die vanwege de gevolgen van Covid 19 moesten worden opgeschort, dit seizoen op te nemen. Dat lukt deels. De maand oktober laten we dit seizoen even rusten. De eerstvolgende thema-avond zal zijn op maandag 8 november (de dag na 7 november: de gedenkdag van Willibrord, ‘apostel der Nederlanden’, zie ook Lied 743 uit ons Liedboek) Onze gast is een kenner van het werk van Willibrord en tevens een oud-Oosterhouter, dr. Arnold Smeets, verbonden aan de Tilburg University.

Woord onderweg – De maandelijkse oecumenische gespreks- en ontmoetingsgroep komt weer bij elkaar op dinsdag 26 oktober a.s. van 15.00- 16.30. Een laagdrempelig gesprek over thema’s die ons dagelijks bezighouden. (De thema’s zijn ontleend aan de uitgave van het maandblad “Open deur”.) Plaats: Stiltecentrum In de oude toren aan de Arendstraat. Loopt u gerust eens een keer binnen. U bent van harte welkom.

(Alle bijeenkomsten volgens de dan geldende coronaregels) Siets Nieuwenhuizen