Huldrich Zwingli, de tweede reformator in Europa -anders dan Luther

De eerstvolgende thema-avond van de Raad van kerken is nog een staartje van het Lutherjaar 2017. Op maandag 8 april is Harm Veldman onze gast. Hij is een kenner van het werk van Zwingli. De avond wordt gehouden in het kerkelijk centrum De Beuk, naast de Vredeskerk, en begint om 20.00 uur. Er wordt een bijdrage gevraagd van € 5,-.

Zwingli was een tijdgenoot van Luther, maar zijn reformatorische optreden wordt gekenmerkt door heel eigen accenten. Dat heeft ook veel te maken met zijn Zwitserse roots. Zwingli’s verzet tegen ‘Rome’ liep deels parallel met dat van Luther, maar de latere uitwerking leidde tot een eigen theologie. Sterk bijbels gericht keerde hij zich met kracht tegen de Anabaptisten die hij niet duldde in kerk en samenleving. Een brief uit Holland maakte duidelijk dat Zwingli in de leer van het Avondmaal andere lijnen trok dan Luther. Dit verhinderde de eenheid die het protestantisme zo nodig had. Zwingli’s gewelddadige dood behoort men te zien in het kader van een reformatorisch patriottisme dat hem geheel in beslag nam. Hudrych Zwingli leefde van 1484-1531.

Harm Veldman is oud-docent geschiedenis en nu kerkhistoricus en publicist. Zijn jongste werk was: “Wie is wie in de Reformatie”, uitgave Brevier, Kampen. Daarin zestig biografische schetsen over mannen in de tijd van de Reformatie, ook twintig schetsen over vrouwen uit die tijd. In de loop van 2019 hoopt hij een nieuwe populaire biografie van Zwingli uit te geven.

ORO- reis 2019

ORO-reizen (Oecumenische Reizen Oosterhout) organiseert dit jaar opnieuw een reis. Dit keer is het thema: D.D.R., toen en nu.

Van 9 tot 14 september a.s. organiseert ORO-reizen in samenwerking met Zwaluw-reizen te Giessen een culturele reis met als hoofddoel de stad Berlijn.

Het voorlopige programma ziet er als volgt uit:

Dag 1- Bad Arolsen met Schlossrezidenz Arolsen. (Hessen) Daar gebruiken we de lunch. Overnachting in Bad Lautenberg (Harz), een Kur-ort temidden van bergen, meren en rivieren.

Dag 2- Een kort bezoek aan het plaatsje Zorge, om daarna door te reizen naar Werningerode. Hier stappen we op de stoomtrein (Brockenbahn) om naar het plateau de Brocken te rijden (hoogte 1.142 meter). Via een mooie route richting Potsdam, de stad der Koningen. Hier overnachten we twee keer.

Dag 3 en 4- Berlijn met zijn historische monumenten en bewonderenswaardige architectuur. U kunt onder meer denken aan de Brandenburger Tor, het Joods monument en de Reichstag.

Dag 4 en 5- Doorreis naar de stad Maagdenburg (een voormalige Hanzestad) met veel middeleeuwse gebouwen aan de Elbe. Twee overnachtingen.

Dag 6- Thuisreis met afscheidsdiner.

De reis is vol-pension. De kosten bedragen € 720,- p.p. (extra toeslag voor eenpersoonskamer € 95,- p.p.). Inmiddels blijkt er veel belangstelling te bestaan voor deze reis. Ruim 20 opgaven zijn al binnen. Voor meer informatie en eventuele opgave: de heer C. Pijpers tel. 432738, e.mail: ceespijpers@casema.nl

Oecumene in 2016 – Binnen de plaatselijke Raad van Kerken is een discussie gaande over de plaats en de opdracht van de Raad. Voorop staat daarbij: de Raad vormt een oecumenisch platform waar de verschillende oecumenische ontmoetingen- van thema-avond tot oecumenische gespreksgroep of viering- worden gestimuleerd, en samenkomen. Sleutelwoorden zijn ontmoeting en onderlinge bemoediging. Eind april wordt het gesprek voortgezet.

Vanuit de landelijke Raad van Kerken zal de problematiek ‘De kerk, een veilige plek’ extra aandacht krijgen. Het gaat om de afsluiting van een project dat in 2014 begon met een gezamenlijke verklaring van een groot aantal kerken (zie hieronder). Met het traject ‘Uitwisseling van informatie en reflectie 2019’ zal het project worden afgesloten. Het traject begint met een oproep tot gebed voor slachtoffers en daders van misbruik. Een passend gebedsmoment is de eerste zondag van de veertigdagentijd. (Meer over dit project in de volgende Ontmoeting.)

De kerk, een veilige plek

Gezamenlijke verklaring van kerken in Nederland.

Kerken horen een plek te zijn waar mensen zich veilig voelen en waar ze veilig zijn: jong en oud, gemeenteleden/parochianen en bezoekers, vrijwilligers en beroepskrachten.

Wij, christelijke kerken in Nederland, erkennen dat die veiligheid ook in onze kringen in het geding was en is, dat ze voortdurende aandacht en preventie vraagt. De kerken nemen de nodige maatregelen.

We veroordelen alle vormen van grensoverschrijdend gedrag, waarbij in pastorale en andere situaties misbruik wordt gemaakt van macht. Met name denken we aan seksueel misbruik en geweld, dat kwetsbare, veelal jonge mensen voor het leven kan tekenen. Dit onrecht tegen de medemens noemen wij zonde: het is kwaad in Gods ogen.

We weten ons ertoe geroepen in eigen kring misbruik tegen te gaan. Waar we het tegenkomen in pastorale relaties nemen we passende maatregelen. De slachtoffers ervan zeggen we onze betrokkenheid toe.

We achten het, ook jegens hen, onze plicht er alles aan te doen dat de kerk werkelijk voor ieder een veilige plek is.

 Zeist, 10 december 2014

Uit een gebed van ds. Janneke Nijboer:

Liefdevolle God,

help ons elkaar te vinden

en mee te bouwen aan een plek

van vrede en recht waar

lichaam en ziel op adem kunnen komen.

Actuele informatie uit de oecumene:

  • De landelijke Raad van Kerken heeft sinds 1 januari van dit jaar een nieuwe algemeen secretaris, te weten ds. Christien Crouwel
  • De volgende, de 11e Assemblee van de Wereldraad van Kerken zal in 2021 worden gehouden in de Duitse stad Karlsruhe. Het thema zal zijn: ‘De liefde van Christus beweegt de wereld tot verzoening en eenheid’.

Karl Barth (1886-1968)

Precies 100 jaar geleden bracht K. Barth zijn beroemde commentaar op de brief aan de Romeinen uit. Deze brief van Paulus heeft op verschillende momenten in de kerkgeschiedenis een belangrijke sleutelrol gespeeld. Voor het eerst in het leven en werk van de kerkvader Augustinus, later bij Maarten Luther en in de 20e eeuw bij Karl Barth. Wat is het belangwekkende en nieuwe dat Barth ter sprake heeft gebracht?

Barth doet een poging de tekst zelf te laten spreken en niet in de rede te vallen met onze moderne gedachten. Barth laat zich door Paulus meenemen naar het moment dat God zelf spreekt. Dat moment, dat punt heeft een naam waar alles van uitgaat“in Jezus Christus bewaarheidt zich Gods trouw…Hij is het zaad van de nieuwe wereld”

De wending die zich in Hem voltrokken heeft gaat verder in de geschiedenis en de natuur. Zijn bevrijdingsbeweging is een tegenbeweging. Het is de beweging van het Rijk van God die haaks staat op onze (wan-)orde. Het is ongehoord felle kritiek op de moderne mens die denkt alles naar zijn hand te kunnen zetten.

Dit commentaar zorgt ervoor dat Barth in 1921 hoogleraar wordt in Göttingen.

Woord onderweg De eerstvolgende oecumenische gespreksontmoeting in het

Stiltecentrum In de Oude Toren is op dinsdag 26 maart, 15.00 uur. Iedereen is welkom.