Uit de landelijke Raad van Kerken:

De week van gebed voor eenheid van christenen is een jaarlijks terugkerende week in januari. In het nieuwe jaar (2023) is deze week van 15 – 22 januari. De viering vindt deze keer plaats in de Vredeskerk. (zie onder) Het thema luidt Doe goed, zoek recht. Bidden aan de hand van Jesaja 1, 17. Het is een week waarin miljoenen christenen wereldwijd samen bidden. Door samen te bidden ervaren we dat we verbonden zijn met God en met elkaar. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plaats te geven. We hopen dat u weer mee gaat doen.

Uit de plaatselijke Raad van Kerken:

Week van gebed voor eenheid: De Gebedsweek voor de eenheid 2023 moedigt mensen aan om goed te doen en recht te zoeken. Bijzondere aandacht dit jaar (15-22 januari) is er voor de verdeeldheid die veroorzaakt wordt door het onrecht van ongelijkheid en racisme. De bijbeltekst die centraal staat, komt uit Jesaja 1, 17: Leer goed te doen; zoek het recht, houd tirannen in toom. Kom op voor wezen, sta weduwen bij’. Het materiaal voor deze Gebedsweek wordt aangereikt door kerken uit de Amerikaanse staat Minnesota.

Op de beginzondag 15 januari zal er een oecumenische vesperviering zijn in de abdij van de zusters Benedictinessen. Meer gegevens zijn op dit moment nog niet bekend. Volgt u het nieuws in de nieuwsbrief.

De jaarlijkse oecumenische viering is dit keer in de Vredeskerk op de afsluitende zondag (22 januari) om 10.00 uur. In de dienst gaan een pastor uit de St. Catharinaparochie en onze (interim-) predikant ds. Dirk Jan Bierenbroodspot voor. Na afloop van de vesperviering en de dienst in de Vredeskerk is er gelegenheid elkaar te ontmoeten.

Thema-avond WCC-Karlsruhe in De Beuk                + logo Assemblee

Een verslag van Wim Oosterhuis:   

Op maandagavond 12 december werd in De Beuk weer een thema-avond gehouden van de Raad van Kerken. Als inleider was uitgenodigd Drs. Geert van Dartel, de voorzitter van de landelijke Raad van Kerken. Van 31 augustus t/m 8 september j.l. is in Karlsruhe, Duitsland, de 11e Assemblee van de Wereldraad van Kerken (WCC) gehouden en Van Dartel was daar geweest. Vanuit Nederland waren er nog ongeveer vijftig andere afgevaardigden. Deze bijeenkomst, onder het hoofdthema “De liefde van Christus beweegt de wereld tot verzoening en eenheid” en de betekenis daarvan, was dan ook zijn onderwerp.

De WCC is een van de belangrijkste internationale christelijk-oecumenische organisaties. Er zijn ongeveer 350 kerkgenootschappen vanuit de gehele wereld lid. De Assemblee is het hoogste bestuursorgaan van de WCC. Elke acht jaar komen afgevaardigden van de leden-kerken samen voor gebed, viering, afstemming en verbinding. Dit jaar dus in Karlsruhe en er kwamen zo’n 4500 afgevaardigden samen.

Het programma begon alle dagen met vieringen in een grote tent waar iedereen welkom was. ’s Avonds werd op dezelfde wijze  de dag afgesloten. Zeer indrukwekkend, aldus de inleider m.n. omdat er steeds grote en gevariëerde inbreng was van kerken uit de hele wereld met hun eigen tradities en liederen. Op de agenda stonden vervolgens tal van onderwerpen die in de vorm van thema’s in grotere of (tal van) kleinere bijeenkomsten besproken werden. En op een aantal van deze thema’s werd ingezet op het bereiken van gezamenlijke standpunten en visie’s,  om deze als beleid van de WCC en de aangesloten kerken voor de komende jaren proberen uit te voeren. Daarbij gaat het soms om intern-kerkelijke zaken maar ook veel over maatschappelijk belangrijke onderwerpen van ook vaak politieke aard. Over kerk in de wereld zou je kunnen zeggen.

Om dan tot eenduidige besluitvorming te komen is natuurlijk meestal niet gemakkelijk. En de Assemblee neemt besluiten op basis van concensus. Daarbij moet getracht worden om in meerderheidsstandpunten ook de visie van de minderheid een plek te geven, zodanig dat ook die minderheid kan instemmen en/of in ieder geval geen veto uitspreekt. Zou er n.l. wel een veto worden uitgesproken dan komt er geen besluit en dus geen standpunt van de WCC. Van alle geagendeerde thema’s waren er drie nogal controversieel, te weten de oorlog in Oekraïne, de oorlogssituatie in het Midden-Oosten m.n. het conflict Israël-Palestijnen en de Klimaatverandering.

Het is duidelijk dat het thema “Oorlog in Oekraïne” niet gemakkelijk in consensus te vatten was. De Russisch-Orthodoxe Kerk is lid van de WCC. De leider van deze kerk, patriarch Kyrill, steunt de Russische inval in Oekraïne. De kerken van Oekraïne zijn (nog geen) lid van de WCC maar waren wel uitgenodigd als waarnemers. Zij werden in hun afwijzing van de Russische inval sterk gesteund door de kerken uit Europa en Noord-Amerika. Echter, zo vertelde Van Dartel, kerken uit b.v. Zuid-Amerika en Afrika waren veel minder uitgesproken in hun standpunt hierover. Zo hoorde je ook uit Afrikaanse kerken “ja nu is er oorlog in Europa en zouden wij hierover zwaarwegende verklaringen moeten steunen, echter waar zijn jullie als dit soort conflicten in Afrika spelen?” Vanuit het consensusmodel kwam er uiteindelijk wel een oproep tot vrede om Christus’ wil, echter een verwijzing naar Rusland als agressor was op geen enkele wijze te vinden. Dit tot teleurstelling van de aanwezige Oekraïners.

Ook het Israëlisch-Palestijnse conflict leidde tot intensieve discussie binnen de Assemblee. De werkgroep Kairos-Palestina Nederland deed een voorstel om de Israëlische behandeling van de Palestijnen uitdrukkelijk als “Apartheid” te benoemen en als statement in de Midden-Oosten verklaring op te nemen. Dit ging veel Westerse kerken (ook de Nederlandse!) veel te ver en tot verdriet van nogal wat aanwezige Palestijnse christenen werd dit voorstel niet overgenomen. Echter ook hierbij bleek dat nogal wat niet-westerse kerken hier een andere zienswijze hebben.

Het voert te ver om in dit verslag de vele andere thema’s te benoemen. Op de website van de WCC is veel meer nieuws van de Karlsruhe Assemblee te vinden. De moeite waard!

Na de inleiding van de heer Van Dartel is er nog met elkaar van gedachten gewisseld over ons kerk-zijn, o.m. in relatie tot de oecumene en hoe we met elkaar ook missionair, zowel binnen de kerk als naar buiten bezig kunnen zijn.

Al met al een waardevolle bijeenkomst! De volgende bijeenkomst is op 23 januari 2023 in De Beuk. Dus wat let u, kom erbij!

Thema-avond – De eerstvolgende thema-avond is op maandag 23 januari (20.00 uur) aansluitend aan de Gebedsweek voor de eenheid. Plaats: De Beuk

Bijdrage € 5,-

U bent van harte welkom.

Onze inmiddels bekende gast is pater Kees Maas (SVD) uit Teteringen (woonlocatie Zuiderhout), eerdere werkzaam in de missie. Hij zal de avond met woord en beeld verzorgen aan de hand van het thema Mildheid naar mijzelf.  

Kees Maas schrijft: We zijn in ons dagelijks leven vaak druk, druk, druk. Het lijkt soms op een rat-race, waardoor we nauwelijks toekomen aan onszelf. Bovendien vragen we vaak veel van onszelf: concentratie, uithoudingsvermogen, afzien, doorzetten, ongeveer als een triatlon. We kunnen er zelfs aan verslaafd raken. In de Powerpoint die we u aanbieden, willen we even stand op de plaats doen en met mildheid naar onszelf kijken. Dat houdt in dat we onze zachte krachten aanspreken, de stilte durven uithouden, ons bewust zijn van onze kwetsbaarheid en broosheid. Wellicht een kant die we liever niet durven onder ogen zien. Als we dat toch aandurven, ontdekken we met verwondering hoed ons dat meer compleet maakt.

Kees Maas- S.V.D. Missiecongregatie Sociëtas Verbi Divini

(= Congregatie van het goddelijk Woord)

Volgende data:

13 februari 2023 Dirk Jan Bierenbroodspot, Hij zal spreken over ‘de beleving van Eucharistie en Avondmaal’.

13 maart 2023 Arnold Huijgen, hoogleraar Systematische Theologie, verbonden aan de Prot. Theologische Universiteit. Hij zal spreken over zijn boek Maria-icoon van genade.

Woord onderweg– De volgende ontmoeting van dit seizoen vindt plaats op dinsdag 31 januari om 15.00 uur in het kerkelijk centrum de Vinder. Er is koffie en thee bij een ontspannen en laagdrempelig gesprek. Dit keer is het thema:

Komt u gerust maar eens kijken! Mede namens pastor mevr. Nellie v.d. Made-Kortsmit: van harte welkom.

Siets Nieuwenhuizen