Uit de landelijke Raad van Kerken:

Op weg naar Karlsruhe (11)

Een oecumene van het hart

Het is de eerste keer dat in het thema van de Wereldraad het woord liefde valt. Wat betekent dat voor de oecumene: gevormd worden in het hart. Het mag niet louter een rationeel, organisatorisch gebeuren zijn, maar de pelgrimage van de oecumene zal vooral geworteld zijn in het geloof van de apostelen ‘elkaar lief te hebben, zoals Christus ons heeft liefgehad’. Eenheid en liefde horen bij elkaar. Liefde is in staat mensen samen te brengen om een nieuwe gemeenschap te vormen. Liefde weet te verbinden over verschillende geloofstradities heen. Liefde heeft te maken met aandacht voor de ander: door radicale gastvrijheid en solidariteit maken wij vreemden tot buren (de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne en het Midden-Oosten). Wij leren ook dat liefde veel meer is dan emotie en gevoel. Liefde zoekt een verbinding tussen wil en verstand. Liefde is iets dat Christus ons opdraagt, niet iets dat ons alleen maar overkomt. Het gaat net zo goed om onze politiek, onze daden en ons zorgvuldig denken. Denkt u maar aan de hymne van de liefde van Paulus in 1 Korintiërs 13: “Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze en in alles volhardt ze”. Als we op onze pelgrimstocht naar eenheid onder de christenen beginnen elkaar lief te hebben, niet alleen theoretisch of abstract, maar op manieren die zichtbaar en doordacht aanwezig zijn, zodat iedereen die naar ons kijkt, het kan zien, dan zou dat werkelijk een oecumene van het hart zijn.

Met deze inhoudelijke bijdrage op weg naar Karlsruhe zijn we bijna aan de laatste etappe gekomen. In de volgende Ontmoeting sluiten we deze serie af met enkele conclusies. We hopen dat u enig idee hebt gekregen wat zoal aan de orde komt op zo’n grote oecumenische Assemblee, waar lijnen worden uitgezet voor de komende jaren voor de oecumene. Wereldwijd, maar ook plaatselijk zullen we, zij het bescheiden, ook verder denken en doen vanuit de oecumene van het hart: christenen komend uit verschillende geloofstradities die, gevoed door Christus, de Bron van het leven, met elkaar groeien naar een nieuwe verbondenheid.

Oecumenelezing 2022

Deze jaarlijkse lezing in januari ter inspiratie voor het werken in de oecumene is dit jaar uitgesteld en wordt gehouden op vrijdag 13 mei om 15.00 uur in de Geertekerk in Utrecht. Dit keer wordt aandacht gegeven aan het thema van de komende Assemblee van de Wereldraad van Kerken met het thema De liefde van Christus beweegt de wereld tot verzoening en eenheid. Peter Nissen (emeritus hoogleraar Oecumenica) spreekt over de vraag waarom de toekomst van de mensenwereld en van de aarde, ons gemeenschappelijk huis, de kerken ter harte moet gaan. Na een liturgische afsluiting is er een hapje en een drankje. Enkele leden van de plaatselijke Raad zullen erheen gaan. Misschien wilt u wel meereizen? (Tel. 454173)

Uit de plaatselijke Raad van Kerken:

Oro-reizen- Op dit moment zijn concrete gegevens over hotelaccommodatie en prijzen nog niet bekend. Zodra meer bekend is zullen we degenen die hun naam voor deelname opgaven, op de hoogte stellen. Meer over de reis naar Zuidwest-Duitsland in de juni uitgave van Ontmoeting.


Het programma houdt (voorlopig) het volgende in:

De reis is gepland in de week van5 tot en met 10 september.

Dag 1: Vertrek uit Oosterhout, onderweg een koffiestop/ bezoek aan het klooster Rupertsberg in Bingen, rond 1150 gesticht door Hildegard von Bingen; na de lunch, via een landschappelijk mooie route, vervolgen we onze weg naar het hotel.

Dag 2 Bezoek aan de stad Heidelberg o.l.v. een gids. Na de lunch maken we een boottocht over de Neckar. Via de Burchtenstrasse gaan we terug naar ons hotel.

Dag 3: We bezoeken de steden Worms (Luthermonument) en Speyer (Dom en Technik-museum); voorts bezoeken we het stadje Neustadt aan de Weinstrasse (graf van Olevianus, een van de opstellers van de Catechismus van Heidelberg)

Dag 4: Een bezoek aan de elfde Assemblee van de Wereldraad van Kerken, bijeen in de stad Karlsruhe. Mogelijk kunnen we daar de slotviering meebeleven.

Dag 5: Deze dag staat in het teken van kunst en cultuur. We brengen een bezoek aan de stad Darmstadt, de Mathildehöhe met verschillende Jugensstilpanden, een museum, een park met een Russisch-orthodoxe kapel en het zogenaamde Hundertwasserhuis.

Dag 6: Terugtocht naar Nederland en ter afsluiting een afscheidsdiner.

Op verschillende plaatsen gebruiken we gezamenlijk de lunch met uitzondering van dag 5, waarop we een lunchpakket voor onderweg meenemen. Binnenkort ontvangt u de deelnemersformulieren. Voor opgave en meer informatie: ceespijpers@casema.nl

Woord onderweg

De maandelijkse oecumenische ontmoeting Woord onderweg (gemiddeld acht deelnemers) komt sinds januari bij elkaar in het kerkelijk centrum De Vinder. Zo af en toe druppelt een nieuwe deelnemer binnen. Sinds kort is ons gemeentelid de heer Harm Soer (90) ook een regelmatige bezoeker. In onderstaand verslag van zijn hand legt hij uit wat de betekenis en inhoud is van deze ontmoetingen. De bedoeling: een uitnodiging om ook eens een kijkje te komen nemen. Van harte welkom!

De maandelijkse oecumenische gespreks- en ontmoetingsgroep

De maandelijkse oecumenische gespreks- en ontmoetingsgroep groep komt gedurende negen maanden per jaar samen van september tot en met mei, op de laatste dinsdagmiddag van de maand. De groep wordt begeleid door Nellie van de Made-Kortsmit van de Rooms Katholieke Kerk en Siets Nieuwenhuizen van de Protestantse Kerk, beiden uit Oosterhout.

In de Kerk heeft het woord oecumene de betekenis van eenheid tussen alle christenen. Het is een zoektocht binnen de kerken om de verdeeldheid tussen de christelijke kerken te helpen opheffen. In dit verband kunnen twee teksten uit de Bijbel als dragende gedachte worden aangevoerd.

Allereerst de tekst God is Eén: ”Hoor Israel, de Heer onze God is één.” (Deuteronomium 6:5)

De andere komt uit de mond van Jezus in een gebed tot zijn hemelse Vader “… en laat hen één zijn zoals wij …” Johannes 17:11)

(Deze formulering gebaseerd op informatie van de website van Raad van Kerken Baarn)

De thema’s voor de gespreksgroep worden ontleend aan de uitgaves van het maandblad Open Deur, een oecumenische uitgave. (Een maandblad over vragen van geloven en leven binnen en buiten de kerken.) Open Deur is een blad met een gelovig hart, een milde tong en een open blik. Het wil de lezers inspireren en in beweging brengen, een reisgenoot zijn onderweg. Want leven en geloven zijn voor ons vooral een weg die je gaat; vragend, zoekend en verlangend naar God, naar wat anderen en jezelf bezielt, naar oprecht samenleven, naar oude en nieuwe woorden van wijsheid, vrede en recht. We putten graag uit de schatkamer van de christelijke traditie én kijken graag over de grenzen van kerken en religieuze tradities heen.

Bij iedere uitgave, elf keer per jaar, wordt nieuwe gespreksstof en inspiratie geboden, altijd rond een thema en steeds gevarieerd – met interviews, verhalen, gedichten, foto’s en artikelen.

Open Deur wordt dan ook niet alleen gelezen, maar ook besproken in gespreksgroepen en op themabijeenkomsten, gebruikt als inspiratiebron bij het voorbereiden van vieringen en bij nog veel meer.

(Met dank aan de heer Harm Soer)

De maandelijkse oecumenische gespreks- en ontmoetingsgroep Woord onderweg komt voor de laatste keer in dit seizoen bij elkaar op dinsdag 31 mei van 15.00-16.30 uur. Een laagdrempelig gesprek over thema’s die ons dagelijks bezighouden. Locatie: kerkelijk centrum De Vinder (naast de St. Antoniuskerk).

Thema voor de komende maand Bomen (bijbelnummer). Loopt u gerust eens een keer binnen. U bent van harte welkom.

Siets Nieuwenhuizen