Uit de landelijke Raad van Kerken

Om de vijf jaar komen de Europese kerken in een assemblee bij elkaar. Dit jaar wordt die bijeenkomst gehouden in de hoofdstad van Estland, Talinn en duurt van 14- 20 juni. Het thema van de assemblee luidt: Onder Gods zegen- vormgeven aan de toekomst. Gastkerken zijn de Estse Evangelisch- Lutherse kerk en de Orthodoxe kerk van Estland. Een belangrijkenspreker op deze ontmoeting is de Duitse socioloog Hartmut Rosa. In zijn werk (Onbeschikbaarheid) laat hij zien hoe we ons kunnen wapenen tegen de vervreemding van de moderne wereld. Voor hem ontstaan echte ervaringen juist in de ontmoeting met het onbeschikbare, het onkenbare en het onbeheersbare. Ook de oecumenisch patriarch zijn Heiligheid Bartholomeus ( “de groene patriarch” ) zal spreken. Gebed, gemeenschap en bezinning zijn bouwstenen voor deze bijeenkomst van de CEC ( Conferentie van Europese kerken ) die bestaat uit 113  orthodoxe, protestantse en oud-katholieke kerken uit heel Europa. Samen met andere oecumenische partners vertegenwoordigt de CEC meer dan 380 miljoen Europese burgers op het continent.

Uit de plaatselijke Raad van Kerken:

Verbinding Vanuit de dienst van de verbintenis van ds. Bernadette de Groot aan de PGO is de rode draad voor de Protestantse gemeente ‘verbinding’. Verbinding is vooral ook het sleutelwoord voor de oecumene. Die keuze betekent een belangrijke opdracht voor de oecumene voor de komende jaren. Daar kun je alleen maar blij en dankbaar voor zijn.

In de zomerperiode zijn er plaatselijk weinig oecumenische ontmoetingen. Inmiddels zijn wel de voorbereidingen begonnen voor de Vredesweek in september (16-24 september) begonnen. De Vredesviering vindt dit jaar op zondag 17 september plaats in de Vredeskerk. De Vredeslezing met ds. Bram Grandia zal worden gehouden in De Bussel.

In de zomertijd gaan velen er op uit. Soms naar verre streken of dichterbij in ons eigen land. Hier liggen ook kansen om kennis te maken met andere, soms minder bekende geloofsgemeenschappen. Je kunt de opgedane ervaring als verrijkend beleven. Als u zo’n viering elders meemaakt dan kunt u daarover een korte indruk schrijven. We zullen die proberen mee te nemen in latere uitgaven van de Ontmoeting (u kunt uw verslag sturen naar:  si.nieuwenhuizen@planet.nl)

Een gelukwens vanuit de plaatselijke oecumene gaat naar pater Kees Maas uit Teteringen. In februari bereikte hij zijn 60-jarig priesterjubileum. Wij willen hem alsnog van harte gelukwensen met deze mijlpaal op zijn levensweg. Op Hemelvaartsdag vierde hij dit feit in een grote kring van vrienden en bekenden met het thema De dag van ontmoeting.

Regelmatig is hij onze gast op thema-avonden van de Raad van Kerken en sinds de corona-periode ontvangen bezoekers van de thema-avonden de teksten van de wekelijkse viering. Wij wensen hem gezondheid en zegen toe op de jaren die hem worden geschonken. In januari 2024 is hij opnieuw onze gast met een woord- en beeld weergave van het bijbelboek Ruth.

Terugblik op laatste thema-avond van dit seizoen: Maria. Icoon van genade.

Het was alweer de laatste thema-avond van dit seizoen van de oecumenische leerhuisavonden. Dit keer was de gast: dr. Arnold Huijgen, over zijn boek “Maria – Icoon van genade”. Dit boek is het beste theologische boek van 2021. De auteur was tijdens het schrijven van dit boek hoogleraar Systematische Theologie aan de Theologische Universiteit Apeldoorn (Christelijk Gereformeerd) en sinds 2022 hoogleraar Dogmatiek aan de Protestantse Theologische Universiteit te Amsterdam (PKN).

Het is op zich al opmerkelijk te noemen dat een protestant zich met een typisch katholiek thema als Maria zich bezighoudt. Hij legde aan de hand van een aantrekkelijke PowerPointpresentatie uit waarover hij zijn boek geschreven had. Hij legde de begrippen uitstekend uit en er was heel ruimte voor vragen over dit onderwerp.

Dr. Arnold Huijgen is geboren en getogen verteller, die de aanwezigen op deze avond (zo’n twintig in getal)  van begin tot het einde van de avond wist te boeien. Dat het een succesvolle avond was, bleek ook uit de verkoop van zijn boek. Na afloop van de avond was het merendeel van de aanwezigen in het bezit van Maria – Icoon van genade.

De aanleiding voor zijn boek over Maria was drieledig geweest.

De corona-epedemie waardoor hij ineens meer tijd kreeg om het boek te schrijven. Later las ik zijn voorwoord in het boek Maria de gezegende onder de vrouwen die traditioneel met de stralenkrans, de corona, wordt afgebeeld.

De auteur van het boek was een zeer fervent lezer van de stukjes die Ilja Leonard Pfeiffer in de NRC publiceerde. Deze was van huis uit atheïst –  dus niet gelovig – en is een begenadigd romanschrijver die in Genua in Italië woont. Bij een van zijn bezoeken aan een kerk die aan Maria is toegewijd, beschrijft Pfeiffer hoe hij onder de indruk raakte van Maria.

Luther heeft het verassend veel over Maria. En dan is dr. Arnold Huijgen op bekend terrein want hij weet veel over Luther. Luther heeft het met name over Maria als Gods dienares.

De aantrekkingskracht van Maria voor de auteur zit in het feit dat Maria een vrouw is: ze was jong en joods en ze kwam uit de toenmalige periferie (buitengebied) van Israël uit Nazareth.

Tenslotte, nog iets over de omslag van het boek, een niet onbelangrijk detail. In plaats van een weeïge Maria zoals op de traditionele manier is afgebeeld, heeft de auteur er voor gekozen om Maria als een stevige, krachtige en kleurrijke persoonlijkheid af te beelden.

Kortom, het was een zeer boeiende thema-avond, de laatste avond van dit seizoen. We zijn zeer benieuwd naar de oecumenische thema-avonden van het nieuwe seizoen.

Dit verslag is geschreven door pastor Ed de Kever. Hij was eerder als pastor verbonden aan de St. Catharina-parochie.

Woord onderweg – In de zomerperiode onderbreken we de serie ontmoetingen Woord onderweg. Maar in de maand september pakken we die oecumenische draad weer op. Zoals u inmiddels al wel weet komen we maandelijks bij elkaar op de laatste dinsdag van de maand van 15.00 uur-16.30 uur in De Vinder (naast de St. Antoniuskerk). Dat betekent dat de eerstvolgende ontmoeting zal zijn op dinsdag 26 september. U bent dan weer van harte welkom.

Siets Nieuwenhuizen