Uit de landelijke Raad van Kerken:

Karlsruhe, Wereldraad van Kerken 2022

De aanstaande 11e Assemblee – waar alle lidkerken van de Wereldraad samenkomen voor gebed, viering, afstemming en verbinding – vindt dit jaar van 31 augustus tot en met 8 september plaats in de West-Duitse stad Karlsruhe. De Assemblee is het hoogste bestuursorgaan van de Wereldraad van Kerken (WCC). Iedere acht jaar komen de lidkerken in deze vorm bij elkaar. Dit keer gebeurt dat voor ons dicht bij huis. De Assemblee van de Wereldraad is een bijzonder moment in het bestaan van de lidkerken, oecumenische partners en andere kerken. Meer dan vierduizend deelnemers van over de hele wereld komen er samen; een unieke gelegenheid voor de kerken om hun commitment tot eenheid en gemeenschappelijke getuigenis te verdiepen. Dit maakt de WCC-Assemblee tot de meest diverse en kleurrijke christelijke bijeenkomst in de wereld. Wellicht kunt u via radio en tv iets meebeleven van deze boeiende ontmoeting.

Thema week van gebed bekend

De week van gebed voor de eenheid van christenen 2023 moedigt kerken aan om goed te doen en recht te zoeken. Het thema is ontleend aan de Bijbeltekst uit Jesaja 1:17: ‘Doe goed, zoek recht’. Bijzondere aandacht is er voor de verdeeldheid die veroorzaakt wordt door het onrecht van ongelijkheid en racisme. De jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 15 tot en met 22 januari 2023. De oecumenische viering in Oosterhout zal dit keer plaatsvinden in de Vredeskerk.

Nieuwe secretaris Wereldraad

Per 1 januari 2023 treedt een nieuwe algemeen secretaris van de Wereldraad aan. Zijn naam: ds.Jerry Pillay. Op dit moment is hij nog werkzaam aan de Universiteit van Pretoria. Hij is afkomstig uit Zuid-Afrika en is lid van de Uniting Presbyterian Church of Southern Africa. Hij wordt de opvolger van de Zweedse Lutheraan Olav Tveit.

Uit de plaatselijke Raad van Kerken:

Oro-reizen – De geplande reis in september naar Baden-Württemberg gaat als gevolg van onvoldoende deelname niet door. Allereerst een teleurstelling voor de deelnemers die zich hebben opgegeven voor deze reis. Hopelijk vinden zij een andere invulling van deze week. Andere motieven die leidden tot het niet-doorgaan van de reis: gaandeweg de organisatie werd de prijs hoger, onder andere vanwege de gestegen benzineprijs. Zwaluw-reizen zag uiteindelijk geen kans de reis te organiseren en we kwamen terecht bij de reisorganisatie OAD. De unieke kans om iets mee te beleven van een wereldwijde oecumenische Assemblee van de Wereldraad van Kerken vervalt daarmee ook.

We zullen zeker bezien of we voor het volgend jaar kunnen uitzien naar een nieuwe reisbestemming.

VredesweekDe Vredesweek valt dit jaar van zaterdag 17 september – zondag 25 september. Het thema luidt dit jaar Generatie vrede. Een bijzondere Vredesweek in het licht van het conflict in Oost-Europa. De oecumenische vredeswerkgroep heeft weer een aantal activiteiten georganiseerd. Eind augustus verschijnt een folder waarin het programma bekend wordt gemaakt in gemeente en parochie. De week begint met de inmiddels vertrouwde vredeswandeling, een ‘walk of peace’. Start om 14.30 uur bij de Vinder (naast de St. Antoniuskerk). De oecumenische viering zal plaatsvinden op zondag 18 september in de Verrijzeniskerk. Op maandag 19 september staat de thema-avond in het teken van de Vredeslezing. Deze lezing vanuit het thema van de vredesweek wordt verzorgd door de em. predikant Geert C. Hovingh uit Zuidlaren. Hij is ook historicus en biograaf van de Drentse verzetsstrijder Johannes Post. Hij zal onder andere focussen op de rol van burgers in het alternatief voor de dreigingen anno 2022. Hij zal laten zien dat er veel manieren zijn waarop burgers, hier en elders, individueel en – met name- collectief, hun stem kunnen gebruiken en in actie komen voor vrede. Daarbij zal hij duidelijk maken hoe vrouwen en jongeren een cruciale rol spelen.

De avond begint om 20.00 uur in het kerkelijk centrum De Beuk en de toegang is gratis. Donderdag 22 september wordt in theater de Bussel de film ‘My life is my message’ vertoond over de vredesactivist, monnik en schrijver Thich Nha Hanh. Er zijn twee voorstellingen: om 14.30 uur en om 19.30 uur. De Vredesweek wordt afgesloten op zondag 24 september met een vesperviering in de gemeenschap van Catharinadal. De werkgroep nodigt u graag uit om de Vredesweek op een zinvolle manier mee te beleven.

Ontmoeting met het Jodendom – In het vorig seizoen zijn we met een aantal belangstellenden in gesprek geweest rond de relatie Kerk en Israël. Uit de groep kwam de vraag naar voren om deze gesprekken op de een of andere manier een vervolg te geven. Hoe gaan we verder? De bekendheid met de uitgave ‘Op weg’, met als ondertitel ‘Ontmoeting met het Jodendom’ blijkt nog gering. De uitgave wil belangstelling wekken voor de joodse wortels van het christelijk geloof en de betekenis daarvan in onze tijd en daarbij niet voorbijgaan aan de gerechtvaardigde hoop en verwachting van de Palestijnen naar een leven in vrijheid en recht. De inhoud van deze uitgave zal onderwerp van gesprek zijn. Een verheugend aantal mensen heeft zich al aangemeld om mee te gaan doen. Dat betekent dat de kring doorgang kan vinden. Hebt u ook interesse om vanuit de oecumene aan gesprekken over de Ontmoeting met het Jodendom mee te doen. Maandag 3 oktober a.s. (aan de vooravond van Grote Verzoendag, Jom Kippur) hopen we voor de eerste keer bij elkaar te komen van 14.30-16.00 uur in het kerkelijk centrum De Beuk. We spreken onderling af wanneer de volgende ontmoetingen zullen zijn. Wij denken aan vier ontmoetingen gedurende het winterseizoen aan de hand van de uitgave “Op weg’ (gratis verstrekt). U bent van harte welkom. Graag vooraf aanmelden. si.nieuwenhuizen@planet.nl of tel. 454173.

Woord onderweg- De eerste ontmoeting van het nieuwe seizoen vindt plaats op dinsdag 27 september om 15.00 uur in het kerkelijk centrum de Vinder. Er is koffie en thee bij een ontspannen en laagdrempelig gesprek. Het thema is op moment van schrijven nog onbekend, aangezien het septembernummer van ‘Open deur’ nog niet is verschenen.

Komt u maar eens kijken! Van harte welkom.

Siets Nieuwenhuizen