Thema- avonden
Met de thema-avond van de Raad van Kerken over het werk en de invloed van de Zwitserse
reformator Zwingli hebben we het seizoen 2018/19 afgesloten. We zijn blij met de blijvende
belangstelling voor deze avonden al hopen we dat nog meer parochianen/gemeenteleden de
weg zullen vinden naar deze toerustingsavonden van de Raad van Kerken. In het nieuwe
seizoen zetten we deze avonden opnieuw voort. Noteert u alvast de eerste avonden die reeds
gepland zijn:
Maandag 23 september is pater Kees Maas onze gast met het Bijbelverhaal Ruth: een avond
in het kader van de komende Vredesweek 21-29 september a.s. met het thema Vrede verbindt
over grenzen.
Maandag 28 oktober verzorgt em. hoogleraar Hugo Roos uit Dongen een lezing over de
betekenis en invloed van het Plakkaat van Verlatinge, de eerste onafhankelijkheidsverklaring
en in de maand november verzorgt Leo van Leijsen van de Katholieke Vereniging voor
Oecumene Athanasius en Willibrord een avond over ikonen.
In de beginmaanden van het nieuwe jaar 2020 zullen we zeker ook aandacht geven aan het
feit dat het op 9 april 2020 75 jaar geleden zal zijn dat de predikant Dietrich Bonhoeffer als
gevolg van zijn verzet tegen het Nazi-regime om het leven kwam.
We hopen dan weer velen van u te ontmoeten.

De kerk, een veilige plek (3)
Vertrouwenspersonen
Een van de stappen uit het plan is de aanstelling van een plaatselijke vertrouwenspersoon.
Deze vertrouwenspersoon kan een belangrijke rol spelen bij het laagdrempelig melden van
(vermoedens van) seksueel misbruik. De vertrouwenspersoon kan tegelijk blijvend aandacht
vragen voor preventie, zoals het aanstellingsbeleid, gedragscodes en het aanvragen van de
Verklaring Omtrent Gedrag. Voor deze vertrouwenspersonen is een training beschikbaar,
zodat zij goed toegerust aan deze functie kunnen beginnen. (Wordt vervolgd.)

Karl Barth (1886-1968)
Waarom is dit jaar in Duitsland uitgeroepen tot een Barth-jaar? Dit jaar is het (in september)
precies een eeuw geleden dat Karl Barth een beroemd geworden lezing hield in het Thüringer
stadje Tambach. De zogenaamde Tambacher-rede met de titel De christen in de
maatschappij. Barth werd uitgenodigd op een bijeenkomst van de religieus-socialen. Er werd
een nieuwe koers gezocht voor de kerk in het na-oorlogse Duitsland. Men verwachtte van de
kant van Barth een goed woord voor het socialisme. Maar dat liep anders. Christenen kunnen
niet de sociaal-democratie gebruiken (annexeren) om het Koninkrijk van God op te richten.
Gods Koninkrijk begint niet met onze protestbewegingen. Barth kwam op voor het radikaal
nieuwe van het Evangelie: er is een verandering (revolutie) die voorafgaat aan al onze
revoluties (een gedachte die we deels terugvinden in het werk Tom Wright, zie de meditatie
van onze wijkpredikant Boevé in de april-uitgave van Ontmoeting). De vernieuwing van de
maatschappij moet van God zelf komen. En: komt ook van God zelf. Wat is Barths conclusie?
Hij vat samen We kunnen… maar één ding doen…En dat ene doen nu net niet wij. Want wat
anders kan de christen doen in de maatschappij, dan het doen van de Heer aandachtig
volgen?
Woord onderweg- De eerstvolgende oecumenische gespreksontmoeting in het

Stiltecentrum In de oude toren is op dinsdag 28 mei. Iedereen is welkom!

Siets Nieuwenhuizen