Oecumene

Uit de landelijke Raad van kerken

Uit de kerstgroet van de Wereldraad van Kerken:

(….) De grote en gloeiende symbolen van licht en leven zijn er niet alleen om ons gelukkig en vredig te maken. Ze duwen ons ook in een nieuw gevoel van de hele schepping waarin we ons geloof, onze hoop en onze liefde delen.

Voor de toekomst van onze wereld is de betekenis van Kerstmis een boodschap voor ons allemaal: Christus’ liefde beweegt ons om voor Gods schepping te zorgen. Wij zijn hier om tekenen van dit leven en licht te zijn die de aanwezigheid van Christus zijn.

dr. Olav Fykse Tveit (alg. secr. Wereldraad van Kerken)

Gebedsweek 2020 Zowel landelijk als plaatselijk is de maand januari een bijzonder inspiratiemoment voor het komende (oecumenische ) jaar. In deze maand valt de Week van Gebed voor de eenheid 2020. Deze week van gebed heeft oude wortels. Hij begon in 1846 als initiatief van de net opgerichte World Evangelical Fellowship. Vanaf 1966 werd het een gezamenlijk project van de commissie voor de Geloof en Kerkorde (van de Wereldraad van Kerken) en de Pauselijke Raad ter bevordering van de Eenheid van de Christenen.

De oecumenische gebedsweek valt dit jaar van 19 tot en met 26 januari. Vanuit Handelingen 28: 2 is het thema: “Zij waren buitengewoon vriendelijk voor ons…”. De voorbereidingsgroep kwam dit keer uit Malta.

Oecumenelezing: Voorafgaande aan de Gebedsweek vindt in Utrecht de jaarlijkse Oecumenelezing plaats op 17 januari in de Geertekerk. Het thema is dit jaar: “In Christus en in Nederland. Op zoek naar geloofwaardige identiteit.” De lezing is bedoeld als moment van bezinning en bemoediging voor allen die de oecumene een warm hart toedragen. En wie is dat niet? U kunt erbij aanwezig zijn. Elk jaar gaat een aantal mensen uit de plaatselijke Raad erheen. Als u meewilt: informatie en opgave bij dhr. A. Verschuren, secr. tel. 422422.

Uit de plaatselijke Raad van Kerken

Gebedsweek 2020 Op zondag 19 januari is de oecumenische gebedsviering in de Verrijzeniskerk aan de Vondellaan. De viering die om 09.30 (!) uur begint, heeft als thema: “Buitengewoon”. Ds. Marco Boevé en (de nieuwe) diaken Peter Hoefnagels gaan voor in de dienst. De Raad hoopt dat veel gemeenteleden deze dienst zullen meebeleven.

De Gebedsweek wordt afgesloten met een Vesperviering bij de zusters Norbertinessen (St. Catharinadal) Volgt u de gegevens in de nieuwsbrief van zondag 12 januari.

Thema-avond Raad van Kerken De volgende thema-avond van de Raad van Kerken op maandag 28 januari staat in het teken van de actuele discussie over duurzaamheid. Kortgeleden verscheen een brochure van de Raad van Kerken onder de titel “Van God is de aarde” over deze problematiek. We hebben een van de opstellers, de bioloog/ theoloog Frans Verkleij, uit Tilburg bereid gevonden om ons bij te praten over klimaatverandering en alles wat daarmee samenhangt. De avond begint om 20.00 uur en we komen bij elkaar in het kerkelijk centrum De Beuk. Bijdrage € 5,-. We hopen velen van u te kunnen verwelkomen op deze avond: we zijn immers “een groene kerk”. Welkom!

“Van God is de aarde en al wat daar leeft”.

De klimaatverandering en alles wat daarmee samenhangt, zoals de schrikbarende afname van de biodiversiteit, dwingt de samenleving tot een meer duurzame instelling. Vandaar dat duurzaamheid hoog op de agenda van de politiek staat. We zien dat oplossingen vooral in de techniek worden gezocht. De brochure stelt vraagtekens bij deze aanpak. Zij betoogt dat duurzaamheid niet een zaak is van alleen natuur en milieu, of van natuurwetenschap en techniek, of van economie en politiek. In de kern, zegt de brochure, is duurzaamheid een levensbeschouwelijk en religieus vraagstuk. De kerken en christenen hebben een eigen verhaal ten aanzien van duurzaamheid. Een centrale vraag hierbij is onze houding tegenover de ons omringende natuur. De verhalen over de schepping in de bijbel laten zien dat wij mensen niet zozeer de kroon van de schepping zijn, maar deel uitmaken van een groot netwerk van onderlinge verbondenheid. Een echt duurzame levenshouding is daarom pas mogelijk als wij ons van deze verbondenheid bewust zijn. De verbondenheid betreft ook de mensen die zich het slechtst kunnen verweren tegen de gevolgen van klimaatverandering, zoals arme mensen in ontwikkelingslanden.

In dit bewustzijn hoeven we duurzaamheid niet als een probleem te zien, met vervelende oplossingen, zoals minder vlees eten en minder vliegen, maar juist als een oproep tot vernieuwing van onze samenleving.

Frans Verkleij studeerde biologie en deed wetenschappelijk onderzoek in Wageningen. Vanuit zijn belangstelling voor levensbeschouwelijke vragen ging hij (in deeltijd) theologie studeren in Utrecht. Hij werkte 20 jaar in het pastoraat in Rotterdam en Breda. In zijn studie en pastoraal werk bleef hij zoeken naar raakvlakken tussen theologie en biologie.

Bonhoeffer 75

De werkgroep Thema-avonden van de Raad van Kerken kijkt terug op een mooie maand met aandacht voor het werk van de theoloog D. Bonhoeffer, die op de vroege morgen van 9 april 1945, in het nieuwe jaar 75 jaar geleden, in het kamp Flossenbürg werd opgehangen. In ons kerkelijk centrum Beuk hingen 13 schilderingen van de kunstenaar Jeltje Hoogenkamp bij teksten en gebeden uit de gevangenisperiode van Bonhoeffer. En in een heldere lezing, gevolgd door beelden uit het leven van Bonhoeffer, nam de Vlaardingse theoloog/predikant Hans Buurmeester ons mee naar de leef- en gedachtewereld van een begaafd theoloog die zijn “theologie geleefd heeft”. Een bruggenbouwer tussen geloof en rationaliteit op de grens van de 20e en de 21e eeuw. Zijn verzet tegen het Nazi-regime bracht hem in 1943 in de gevangenis. In de afgelopen periode zijn veel boeken en artikelen verschenen die zijn levenswerk onder de aandacht brengen van een groot publiek. Bij de Bonhoefferlezing was er zowel uit de Catharinaparochie als de Protestantse Gemeente Oosterhout goede belangstelling. We hopen dat we die (oecumenische) trend in het nieuwe jaar kunnen vasthouden en bij voorkeur kunnen uitbreiden. Je hoopt altijd op meer respons vanuit de gemeente. Bezinning op en verdieping van ons geloven blijft nodig!

Tip voor ambtsdragers: Het magazine “Woord en Dienst” januari 2020 zal gewijd zijn aan het leven en werk van de theoloog Dietrich Bonhoeffer. Een bewaarnummer!

Zondagmiddag 16 februari vindt in de Markuskerk in Breda een uitvoering plaats van de theatermonoloog “Wie ben ik?” door theoloog en theatermaker Kees van der Zwaard. In zijn voorstelling volgt Kees van der Zwaard Bonhoeffer op zijn zoektocht in het leven vanuit de vraag (een tekst van Bonhoeffer) “Wie ben ik?”

Volgende keer meer over deze bijzondere voorstelling.

Komende thema-avonden:

17 februari: gast ds. Christien Crouwel, de nieuwe alg. secretaris van de Raad van Kerken Nederland

30 maart: film over Leven en werk van Bonhoeffer met zuster Ruth (gemeenschap Chemin Neuf)

Leesgroep Bonhoeffer– Eerstvolgende ontmoeting donderdag 23 januari. Thema: Recht doen (hoofdstuk 9 uit “Voor het leven”, Kick Bras) Nieuwe deelnemers zijn ook van harte welkom. Tel. 424974 en 454173

Woord onderweg – Volgende bijeenkomst op dinsdag 28 januari Stiltecentrum In de toren.

Siets Nieuwenhuizen