Uit de landelijke Raad van Kerken:

Op weg naar Karlsruhe (2)

De komende Assemblee van de Wereldraad is een pleisterplaats onderweg. In 2013 begon een gezamenlijke weg met de titel: “Pelgrimage van gerechtigheid en vrede”. De Assemblee is een moment om terug te kijken en stil te staan bij wat er van die roeping terecht is gekomen, een moment van reflectie. Tegelijkertijd een moment om met vreugde te vieren en zo inspiratie op te doen voor de volgende stappen op de pelgrimage. Het betekent op weg gaan aangevuurd door de liefde van de Drie-ene God.

De wereldwijde pandemie heeft talloze levens gekost en diep ingegrepen op ons ‘normale’ leven. Ziekte en dood hebben ons opnieuw laten zien hoe sterk we afhankelijk zijn van elkaar. We worden herinnerd aan de grenzen van het individualisme, de gevolgen van de globalisering (denk aan de snelle verspreiding van het coronavirus) en onze wederzijdse verantwoordelijkheid voor elkaar. Conflicten en armoede zijn ook oorzaken van veel leed en dood. Je kunt ook denken aan de verandering van ons klimaat, een bedreiging voor de armsten in de wereld. Er zijn de snelle veranderingen in de politiek en de druk op de democratie zelf.

In deze wereld zijn christenen, zij die in Christus zijn, geroepen om de toekomstige gemeenschap als verwijzing naar het komende Godsrijk uit te beelden, juist als de dagen dreigend zijn. De assemblee vormt ook een moment om elkaar te bemoedigen in het besef dat de Geest ons sterker maakt.  

Kabinetsformatie– Op 2 juni heeft de Raad in een brief aan de informateur mevr. drs. M.I. Hamer een brief gestuurd. Daarin brengt de Raad enkele zaken onder de aandacht van de formateur om vanuit een religieuze en levensbeschouwelijke optiek aan te geven wat van belang kan zijn voor het regeringsbeleid in de tijd die voor ons ligt. 1. Herstelplan meer dan economie 2. Mens en klimaat 3. Maak wonen voor iedereen mogelijk 4. Omgang met vluchtelingen is een zaak van beschaving 5. Vrede en mensenrechten 6. De menselijke maat in het bestuur.

De volledige tekst van de brief kunt vinden op de website van de Raad van Kerken in Nederland: www.raadvankerken.nl  In het perspectief van de komende Vredesweek nemen we punt 5 geheel over.

Vrede en mensenrechten

De wereld wordt geteisterd door oorlog, geweld en langlopende conflicten. Sinds de wapenakkoorden uit de vorige eeuw is er een nieuwe wapenwedloop gaande waarin ook ons land partij is. De enorme bedragen die aan militaire beveiliging worden uitgegeven staan in schril contrast tot de bescheiden bijdragen ten behoeve van ontwikkelingssamenwerking in het algemeen en internationale solidariteit in de bestrijding van de coronaepidemie in het bijzonder. De Raad van Kerken spreekt de hoop uit dat de Nederlandse regering in internationaal verband inzet op het respecteren van het internationaal recht, het bevorderen van vrede en onderhandelingen en het respecteren van mensenrechten. In het bijzonder roept de Raad de regering op bij de komende toetsingsconferentie van het NPT-verdrag door de VN in augustus 2021 een krachtig pleidooi te houden voor het nakomen van artikel VI van het non-proliferatieverdrag en het Verdrag voor een Verbod op kernwapens te tekenen (TPNW).

Uit de plaatselijke Raad van Kerken:

Nieuws uit de H. Catharina-parochie- Wellicht hebt u het al gelezen in de plaatselijke pers: pastoor Han Akkermans heeft op 29 mei de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Onze gelukwensen. Hij heeft de bisschop verzocht met ingang van die datum zijn taak in de parochie te mogen beëindigen. Dat verzoek is inmiddels ingewilligd. En op 19 september zal hij in een viering in de St. Jan afscheid nemen. Er is ook een opvolger in zijn plaats benoemd: pastoor Jochem van Velthoven, die op 20 oktober zijn taak hoopt op te pakken. Tot die datum is benoemd als waarnemend pastoor Vincent Schoenmakers. Nieuwe gezichten in de H. Catharina-parochie. Vanuit de Raad wensen wij de vertrekkende pastoor en de nieuwkomers een goede tijd toe. In gezondheid en gezegend door de Herder die allen leidt, op weg naar de ene kudde.

Oro-reizen – De voorzichtige plannen om in 2022, in de week van 5 tot en met 10 september weer een reis te organiseren, hebben mede door de inzet van Cees al veel reacties opgeroepen: mensen die weer graag meewillen en anderen die om begrijpelijke redenen de ‘bus nog even afhouden’. Er zijn ook verschillende suggesties aangereikt om bij deze reis aan te doen. Voorlopig, maar het geheel staat nog zeker een half jaar in de steigers, volgen hierbij de volgende mogelijke reisdoelen. We hopen een busreis te maken richting Zuid-Duitsland met een uitloper naar Zwitserland, een dagreis naar de gemeenschap Grand Champ aan het meer van Neuchâtel (een vrouwengemeenschap gelijkend op Taizé). Mogelijkheden: bezoek aan de stad Heidelberg (boottocht over de Neckar), een Burgentocht in de omgeving van Heidelberg, Neustadt a.d. Weinstrasse (stadje van Olevianus, mede-opsteller van de Catechismus van Heidelberg), Bingen (klooster van Hildegard von Bingen), Worms (Luthermonument),  Speyer (Dom, Technik-museum), een bezoek aan de stad Karlsruhe waar in deze week de 11e Assemblee van de Wereldraad van Kerken wordt afgesloten en een bezoek aan de stad Basel. Mogelijkheden te over. In de komende tijd hopen we gaandeweg te groeien naar een overzichtelijk reisprogramma. Graag vernemen we reacties en aanmeldingen van uw kant.

Op dit moment zijn er al 24 aanmeldingen binnen voor de barbecue op 25 september (15.00-19.00 uur) in de tuin van de familie Froeling-de Fijter aan de Slotlaan 30.

U kunt zich tot 1 september nog aanmelden. Kosten: € 25,- Voor informatie en opgave kunt u terecht bij de revaliderende heer Cees Pijpers, tel. 432738 of email: ceespijpers@casema.nl  Na een positieve operatie is Cees onderweg naar een volledig herstel. We zien uit naar een mooie zomer en een ontspannen ontmoeting op 25 september met goede verhalen!

Vredesweek 2021- De komende Vredesweek is van zaterdag 18 september tot en met zondag 26 september. De oecumenische werkgroep voor de Vredesweek hoopt weer een zinvol programma te hebben samengesteld. Het thema van de Vredesweek luidt dit jaar: “Op weg naar een inclusieve samenleving”.

Zoals elk jaar beginnen we de Vredesweek met een oecumenische viering waarin voorgaan ds. Marco Boevé, namens de PGO en diaken Peter Hoefnagels van de St. Catharinaparochie van Oosterhout. De viering zal dit jaar plaatsvinden in de stadstuin De Schelp op zondag  26 september om 10.00 uur. Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten. Bij minder goed weer wijken we uit naar de Verrijzeniskerk. (Let u goed op de aankondiging in de nieuwsbrief, voorafgaande aan zondag 26 september) Zondag 19 september vindt in de basiliek St. Jan de viering plaats waarin pastoor Han Akkermans afscheid neemt van de Catharinaparochie.

Maandagavond 20 september is de jaarlijkse Vredeslezing van de Raad van Kerken in het kerkelijk centrum De Beuk om 20.00 uur. Gast: ds. Ineke Bakker, eerder was zij algemeen secretaris van de Raad van Kerken in Nederland.

Op donderdag 23 september is er een filmvoorstelling in het Theater de Bussel, om 15.00 uur en om 20.00 uur. Vertoond wordt de film The Great green wall, een ingenieus en groots plan van de president van Burkina Fasso voor de aanleg van een groene strook van ong. 7.000 km. door Afrika, van west naar oost, om de verwoestijning tegen te gaan. Een voorbeeld van inclusief samenwerken met het oog op een leefbare toekomst voor Afrika.

Op zaterdag 25 september is er weer een vredeswandeling langs kerken en kloosters onder leiding van Piet van de Pluijm. De Vredesweek wordt afgesloten in de verschillende kerken door aandacht te geven in woord en gebed aan het vredeswerk. We hopen velen van u te ontmoeten bij de verschillende activiteiten.

Siets Nieuwenhuizen