De in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

A. Algemene gegevens.

Naam ANBI:Diaconie Protestantse gemeente te Oosterhout
  
Telefoonnummer:0162 – 432316
RSIN/Fiscaal nummer:824 102 733
KVK nummber:76456315
Website adres:https://pgoosterhout.nl
E-mail:diaconie@pgoosterhout.nl
Postadres:Postbus 598
Postcode:4900 AN 
Plaats:Oosterhout

De Protestantse gemeente te Oosterhout is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.
Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Protestantse Gemeente te Oosterhout .

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 28 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van diakenen telt 8 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 8).

C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link:

beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Op de website https://pgoosterhout.nl/ vindt u het beleidsplan van de Protestantse Gemeente Oosterhout via de volgende link: Beleidsplan 2020. Het beleidsplan en werkplan van de Diaconie is daarin opgenomen.

E. Beloningsbeleid.

De beloning van diaconale medewerkers – indien aanwezig – is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een
levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

De diaconale activiteiten concentreren zich op vier verschillende terreinen:

Ten eerste verrichten diakenen taken in de wekelijkse erediensten. Ze dragen zorg voor de collectes in die diensten en zorgen voor een goede uitvoering van de regelmatig te houden avondmaalsvieringen. De diaconie zorgt er voor dat gemeenteleden die niet meer naar de kerk kunnen gaan worden aangesloten op de kerkomroep en ze zorgt ervoor dat op die adressen de wekelijkse nieuwsbrief en de liturgie wordt bezorgd.

Daarnaast heeft ze ook als opdracht mensen in (financiële) nood bij te staan. Zij beheert een fonds ‘Stille Hulp’, waaruit mensen met acute financiële problemen kunnen worden geholpen. Daarnaast ondersteunt de diaconie in ieder geval 12 Goede Doelen en verzorgt ze kerstpakketten voor gemeenteleden die dat om de een of andere reden goed kunnen gebruiken. De Protestantse Vrijwilligers Dienst (PVD) organiseert namens de diaconie activiteiten voor ouderen in de gemeente.

De diaconie probeert ook praktisch in de lokale samenleving een bijdrage te leveren aan het voorkómen van eenzaamheid. Herberg De Beuk en sameneten@pgoosterhout.nl zijn een tweetal activiteiten die gericht zijn op het verminderen van dat probleem. Daarnaast participeert ze in de Oecumenische Werkgroep Armoede, waarin met de katholieke kerk wordt samengewerkt om lokaal armoede (en eenzaamheid) tegen te gaan.

De diaconie heeft ook taken op het gebied van Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. De commissie ZWO voert die taken namens de diaconie uit. De ZWO commissie haalt met speciale acties geld op voor Zending en Werelddiaconaat.

Al het geld dat door de diaconie (en PVD en ZWO) wordt verzameld, wordt aan de beoogde doelen uitgegeven en daarnaast is besloten dat de diaconie jaarlijks een substantieel deel van haar vermogen inteert om de beoogde doelen te steunen.

De Diaconie voert die taken uit onder verantwoordelijkheid van de Grote Kerkenraad van de PGO. De acht diakenen maken ook allen deel uit van die kerkenraad.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit.

In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

 begrotingrekeningbegrotingrekeningbegroting
 20242023202320222022
baten 
 Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen€ 7.100€ 2.600€ 1.926 € 1.480
 Opbrengsten levend geld€ 2.800€ 2.100€ 2.655 € 19.750
Door te zenden collecten en giften€ 24.700€ 13.900€ 22.403
  
Totaal baten€ 34.600€ 18.600€ 26.984 € 21.230
  
lasten 
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten€ 1.200€ 1.200€ 1.615€ 1.500
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen€ 1.120€ 1.140€ 1.203€ 1.140
Kosten beheer, administratie en archief€ 930€ 1.630€ 1.442€ 2.350
Rentelasten/bankkosten€ 1.000€ 1.000€ 902
Diaconaal werk plaatselijk10.400€ 8.500€ 6.422€ 26.240
Diaconaal werk regionaal/landelijk€ 800€ 1.294
Diaconaal werk wereldwijd€ 4.450€ 2.000€ 1.951
Afdrachten door te zenden collecten en giften€ 24.700€ 13.900€ 22.403
  
Totaal lasten€ 44.600€ 29.370€ 37.232€ 31.230
  
Resultaat (baten – lasten)€ 10.000-€ 10.770-€ 10.248- € 10.000-
  

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie
(eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.

Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.


Eigenaar pagina: College van Diakenen, Laatste update: 2023-06-05