A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Protestantse Gemeente te Oosterhout
     
RSIN/Fiscaal nummer: 817 456 788  
KVK nummer: 53197445  
Website adres: https://pgoosterhout.nl  
E-mail: scriba@pgoosterhout.nl  
Postadres: Postbus 598  
Postcode: 4900 AN  
Plaats: Oosterhout  

De Protestantse Gemeente te Oosterhout is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “Een gemeente is de gemeenschap, die geroepen tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “ (Ordinantie 2 artikel 1 lid 1 kerkorde).

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke Protestantse kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse Gemeente te Oosterhout.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 31 leden (2 predikanten, 1 pastoraal medewerker, 19 ouderlingen en 9 diakenen), die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden, in de Protestantse Gemeente te Oosterhout zijn dat 7 leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:

Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Beleidsplan van de Protestantse Gemeente Oosterhout vindt u op de pagina van het beleidsplan.

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikanten en de pastoraal medewerkster van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een overzicht van de activiteiten en commissies vindt u op de pagina Activiteiten

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten en andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats.

De laatste begroting kunt u vinden op deze link:
Begroting.
In deze begroting vindt u op pagina 4 de vergelijkende cijfers van de begroting, de begroting van het voorgaande jaar en de laatste goedgekeurde jaarrekening.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

  Begroting 2024 Rekening 2023 Begroting 2023 Rekening 2022 Begroting 2022
Baten          
Opbrengsten uit bezittingen € 18.510 € 16.136 € 17.700 € 17.425 € 17.600
Bijdragen gemeenteleden € 203.360 € 219.099 € 208.550 € 215.237 € 208.150
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen € 15.000 € 13.358 € 100 € 122  
Subsidies en overige bijdragen van derden € 9.136 € 10.981   € 6.588  
Incidentele baten, onttrekkingen bestemmingsreserves          
Totaal baten (A) € 204.006 € 259.574 € 226.350 € 239.372 € 225.750
Lasten          
Bestedingen pastoraat (predikant/kerkelijk werker) € 173.560 € 163.995 € 169.220 € 149.871 € 188.296
Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk € 5.910 € 6.328 € 4.700 € 5.550 € 5.660
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk € 11.760 € 12.208 € 12.400 € 12.436 € 13.230
Lasten kerkelijke gebouwen (incl. afschrijvingen) € 63.630 € 71.765 € 64.560 € 51.894 € 60.630
Salarissen (kosters, organisten e.d.) € 3.460 € 2.824 € 3.550 € 3.162 € 3.580
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente € 9.930 € 12.516 € 12.050 € 10.475 € 11.400
Lasten overige eigendommen en inventarissen € 1.260 € 3.082 € 3.000 € 1.180 € 1.200
Incidentele lasten, toevoegingen bestemmingsreserves          
Totaal lasten (A) € 269.510 € 272.717 € 269.480 € 234.568 € 283.996
Operationeel resultaat (A) – € 23.504 – € 13.144 – € 43.130 € 4.803 – € 58.246
Incidentele baten   € 26.339 € 0 € 33.679  
Incidentele lasten   – € 586 € 0 € 0 – € 3.000
Incidentele baten en lasten (B)   € 25.753 € 0 € 0 – € 3.000
 Resultaat verslagjaar (A+B) – € 23.504 € 12.609 – € 43.130  € 38.482 – € 61.246
Onttrekkingen bestemmingsreserves   € 25.387      
Onttrekkingen bestemmingsfondsen   € 1.331   € 922  
Toevoegingen bestemmeningsreserves – € 9.136 – € 36.981   – € 35.588  
Toevoegingen bestemmingsfondsen   – € 1.771   – € 150  
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C) – € 9.136 – € 12.034   – € 34.816  
Resultaat naar Algemene reserve (D) – € 32.640 € 575 – € 43.130 € 3.666 -€ 61.246

 

De complete jaarrekening van het laatste verslagjaar vindt u op deze link:
Jaarrekening.

In de jaarrekening is ook de exploitatie rekening opgenomen met vergelijkende cijfers van voorgaande jaren en de staat van baten en lasten. Deze staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen voor komend jaar, zie ook de begroting in de vorige paragraaf.

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Daarnaast bestaan de inkomsten uit de collecte opbrengsten en giften.

De kerkelijke gemeente bezit enig vermogen in de vorm van het niet-monumentale kerkgebouw De Ark, verenigingsgebouw De Beuk, een pastorie, een woning en geldmiddelen. De opbrengsten van destijds de Paterserfkerk zijn gereserveerd voor het pastoraat.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikanten en de pastoraal medewerkster en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (vergoeding koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

Eigenaar pagina: College van Kerkrentmeesters, Laatste update: 2024-5-28