Onze predikanten: 

Ds. Dirk-Jan Bierenbroodspot

Ambulant predikant vanaf januari 2022.
Adres:
Harmoniepolder 50, 5235 TL ‘s-Hertogenbosch
Telefoon: 06-15895892
Telefoon: 073-6897306
Email: ds.bierenbroodspot@gmail.com 
Werkdagen in de regel op maandag en woensdag. 
Op werkdagen in elk geval telefonisch (mobiel) bereikbaar van 18:15 uur – 19:00 uur. 

 

Ds. André P. Vlieger 
Predikant in Oosterhout vanaf januari 2000, vanaf 2016 voor 33%.
Adres: Venkelhof 15, 4907 HH Oosterhout 
Telefoon: 0162 – 424 974      
Tel. spreekuur: donderdag 09.00-10.00 uur 
Email: apvlieger@gmail.com

Werkdagen in de regel op dinsdag en donderdag.

 

Henco de Bruijn
Sinds 1 februari 2018 kerkelijk werker voor het ouderen- en wijkpastoraat

Adres: Burgemeester Posweg 32, 5306 GD Brakel

mobiel: 06 – 12314915
Email: hjbruijn1981@kpnmail.nl

Werkt op maandag t/m vrijdag


Met de komst van ambulant predikant Dirk-Jan Bierenbroodspot is tussen André, Dirk-Jan en Henco de volgende taakverdeling afgesproken en vastgesteld. Januari 2022

Werkzaamheden van ds. Dirk Jan Bierenbroodspot (40%)

De aanstelling voor de tijdelijke vervanging bedraagt 2 dagen per week, in principe maandag en woensdag.

Kerkdiensten/vieringen

 • Voorgaan in kerkdiensten (naar mogelijkheid).

 

Pastorale taken     (zie Bijlage onderaan)

 • De pastorale zorg in de secties waar ds. Marco Boevé werkzaam was (wijk noord) , t.w. de pastorale eenheden onder de 75 jaar, ook in de zorgcentra Oosterheem, de Doelen en Slotjesveste.

 

Jeugd- en jongerenwerk

De ‘tweede lijn’ van het jeugdwerk. Dat betekent het ondersteunen en toerusten van vrijwilligers uit het jeugdwerk. Het samen met belanghebbenden zoeken naar nieuwe en passende vormen om invulling te geven aan kerk en geloof voor kinderen, jongeren en leden uit de midden generatie (30ers – 50ers).

 1. Kennismaken met vrijwilligers uit het jeugdwerk en in kaart brengen van hun wensen, behoeften, waar zij energie uithalen en waar zij tegenaan lopen.
 2. Het deelnemen aan vergaderingen en bijeenkomsten van de Protestantse Jeugdraad (PJR).
 3. Verzorgen van toerusting van vrijwilligers in het jeugdwerk.
 4. Verkennen of kliederkerk een passende vorm van jeugdwerk is voor kinderen en hun ouders van de PG Oosterhout.
 5. Advies uitbrengen om jeugdwerk toekomstbestendig te houden en/of te maken.

 

Toelichting:       

Gaandeweg zal zich een beeld ontwikkelen van de huidige stand van zaken in het jeugdwerk. Dirk Jan zal zijn beeld delen in een kort verslag en daar een aantal aanbevelingen aan koppelen. Dit verslag zal in eerste instantie gedeeld worden met het moderamen. Het moderamen bepaalt vervolgens met wie  en hoe de inhoud verder gedeeld wordt en deelt het verder met de kerkenraad. 

Beleid en organisatie

 • Lid van de kerkenraad.
 • Het adviseren van de kerkenraad (zie boven).
 • Het deelnemen aan kerkenraadsvergaderingen.

 

Overige rollen en taken

 • Eventueel voorgaan in uitvaartsdiensten.
 • Verzorging van de kopij voor kerkblad en nieuwsbrief.
 • Verzorging van de bloemengroet.
 • ‘Gast’lid van de ring van predikanten en kerkelijk werkers.

 

Werkzaamheden van ds. André Vlieger  33%

Kerkdiensten/vieringen

 • Kerkdiensten naar rato (33% werktijd).
 • Betrokkenheid bij de organisatie c.q. uitvoering van andere diensten en vieringen zoals bv. , de Ionaviering, de Taizeviering, adventssamenzang. 
 • Leiden van diensten in de zorgcentra in Oosterhout (elke twee maanden).

 

Pastorale taken (zie bijlage onderaan)

 • Pastorale zorg in een aantal aangegeven afgesproken secties in Zuid.

 

Beleid en organisatie

 • Lid van kerkenraad/moderamen.
 • Gevraagd en ongevraagd adviseren van kerkenraad en commissies.

 

Overige rollen/activiteiten

 • Organisatie Kunst en geloof.
 • Contact met jonge ouders – betrokken bij organisatie Schakelkring – (aandachtspunt Dirk-Jan).
 • Oecumene: lid Raad van kerken, aandachtsveld contact met moslims.
 • Aanspreekpunt voor de Kindernevendienst en de Bloemschikgroep rond projecten in de adventstijd en de veertigdagentijd.
 • Verzorging van de kopij voor kerkblad en nieuwsbrief.
 • Verzorging bloemengroet.
 • De organisatie van meditatieve wandelingen.
 • Organisatie rouwgroep (naar mogelijkheid en wenselijkheid).
 • Naar mogelijkheid leiden van kringen.
 • Voorzitter ring van predikanten en kerkelijk werkers.

 

Werkzaamheden van dhr. Henco de Bruijn  100%

Kerkdiensten/rouwdiensten (in overleg met André en Dirk Jan)

 • Het leiden van rouwdiensten.
 • Incidenteel voorgaan in kerkdiensten.

 

Pastoraat     (zie ook bijlage onderaan)

 • Ouderenpastoraat in alle secties en zorgcentra m.u.v. de secties waarin André werkzaam is.
 • Als ‘ouderenpastor’ betrokken bij de Protestantse Vrijwilligers Dienst (PVD), voorganger in de (PVD) kerst- en paasviering. 
 • Pastorale zorg in een aantal secties in wijk Zuid (- 75 jaar- min).
 • In Zuiderhout betrokken bij de protestantse vieringen.
 • Betrokken bij de twee gesprekskringen en de ‘open kerk’ op de woensdagochtenden. 

 

Jeugdwerk

 • Organisatie Eten = weten.

 

Beleid en organisatie

 • Lid van kerkenraad/moderamen.

 

Overig

 • Verzorging van de kopij voor kerkblad en nieuwsbrief .
 • Verzorging bloemengroet.
 • Lid van de ring van predikanten en kerkelijk werkers.

(streven:  samenkomst 1 x per kwartaal)

 

BIJLAGE t.a.v. de pastorale taken (geldt in principe voor alle pastores)

 1. Het bezoeken van mensen in de verschillende secties, zowel spontaan als tijdens belangrijke levensmomenten (bijv. geboorte en jubilea of bij overlijden, ziekte, rouw, eenzaamheid etc.);
 2. Maandelijkse bijeenkomst van de pastoraatsgroep. Doel: uitwisseling en delen van ervaringen, onderlinge bemoediging en toerusting voor het werk;
 3. Het ondersteunen van verschillende groepen in de kerk door daar aanwezig te zijn (van koffieochtend en gesprekskring tot gemeentegroeigroepen);
 4. Wekelijks open kerk/ pastoraal spreekuur in de Beuk op woensdagen (daarbij zijn met name de kerkelijk werker en de predikant(en) naar mogelijkheid en in overleg met elkaar aanwezig.

Eigenaar pagina: scriba, Laatste update: 2022-02-25