Periodieke giften (zoals de Vaste Vrijwillige Bijdragen) en de fiscus.

Voor uw belastingaangifte is het interessant, wanneer uw gift, bijv. uw Vaste Vrijwillige Bijdrage (VVB) aan de PGO is te duiden als een z.g. periodieke gift. Deze kunt u namelijk geheel aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Dat betekent dus, dat u meer kunt aftrekken van uw inkomen en dus minder inkomstenbelasting betaalt. Voor het zelfde geld kunt u dus nu een hoger bedrag, een hogere VVB aan de PGO overmaken.

Overigens is het gebruik van Collectebonnen ook een manier om belastingaftrek mogelijk te maken: bij deze bonnen krijgt u een betalingsbewijs. Samen met de VVB komt u echt wel boven de belastingvrije voet uit…

Tot 2014 mocht u een dergelijke periodieke gift alleen aftrekken als u deze had vastgelegd bij de notaris. Vanaf 2014 hoeft dit niet meer. U kunt kiezen of u de gift via de notaris wil vastleggen of via een schriftelijke overeenkomst met de PGO.
Om hiervan gebruik te kunnen maken moet er wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

  • er moet eerst een schriftelijke overeenkomst zijn opgemaakt tussen u en de Protestantse Gemeente Oosterhout;
  • u maakt regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen over naar de PGO;
  • deze bedragen moeten steeds (ongeveer) even hoog zijn;
  • u moet deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaken naar de PGO. De gift stopt uiterlijk bij uw overlijden.

 

Om deze overeenkomst tussen u en de PGO vast te leggen kunt u dit formulier gebruiken. Het formulier bevat een gedeelte voor u en een gedeelte voor de PGO. Als alles is ingevuld, kunt u deze overeenkomst voor uw eigen administratie bewaren. Wilt u iets afspreken wat u niet in deze overeenkomst kunt opnemen? Bijvoorbeeld dat de gift eindigt bij het overlijden van meerdere personen? Dan kunt u een overeenkomst door de notaris laten opstellen. Of u kunt zelf een schriftelijke overeenkomst opmaken tussen u en de PGO. We kunnen u uiteraard daarbij helpen.

Teneinde de administratieve verwerking te vereenvoudigen, vragen we ook het formulier ‘Betalingsvolmacht’ in te vullen. Als u dit formulier helemaal invult en naar de PGO verstuurt, geeft u ons toestemming om de bedragen automatisch van uw rekening af te schrijven.

Hoe werkt het?

  • De schenker vult zijn onderdelen in op de ‘Overeenkomst periodieke gift in geld’ en ‘Betalingsvolmacht’.
  • De schenker ondertekent zowel het exemplaar voor de schenker als het exemplaar voor de PGO en stuurt beide exemplaren naar de PGO (Protestantse Gemeente Oosterhout, Postbus 598, 4900 AN Oosterhout). Hebt u een echtgenoot of geregistreerd partner? Dan moet die de overeenkomst ook ondertekenen, op grond van artikel 88 van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek.
  • De PGO vult vervolgens haar onderdelen in op de overeenkomst en ondertekent beide exemplaren.
  • Wij sturen vervolgens het exemplaar voor de schenker terug naar de schenker, deze houdt haar eigen exemplaar.

 

Voor een toelichting op de in te vullen gegevens op de overeenkomst wordt verwezen naar de laatste bladzijden van het formulier. Daar vindt u ook meer uitleg over de voorwaarden. Meer uitleg vindt u ook op www.belastingdienst.nl/giften.


Hebt u nog vragen, neem gerust contact met ons op via onze VVB-coördinator in het College van Kerkrentmeesters: Dhr. Peter de Waard, telefoon: 0162-683862
email: kerkbalans@pgoosterhout.nl of vvb@pgoosterhout.nl
Eigenaar pagina: vvb@pgoosterhout.nl. Laatste update:2017-10-02