Kerkenraadsbesluit

Naar aanleiding van de persconferentie van 15 februari 2022 en het advies van de PKN maakt de kerkenraad  bekend dat vanaf 25 februari a.s. alle beperkende maatregelen i.v.m. de bestrijding van corona vervallen. 

Voor kerkdiensten betekent dit dat met ingang van 25 februari geen beperkingen meer zullen gelden over aantallen kerkgangers, omdat de verplichte 1,5 m afstand is komen te vervallen. Ook het dragen van een mondkapje is niet meer verplicht. Aandacht voor kerkgangers met een kwetsbare gezondheid is gewenst: wanneer zij dit willen, kunnen zij andere bezoekers vragen de stoelen naast hen vrij te laten.

Voor wat betreft de collectes staan de ouderling en de diaken bij de deur naar De Beuk met de collectezakjes. De deurcollecte is als altijd met de schaal.

Wel zal het hanteren van de basisregels belangrijk blijven en ook het zorgen voor voldoende ventilatie. Het dragen van een mondkapje blijft ook gewoon mogelijk.

Ook voor de overige kerkelijke activiteiten (jeugdwerk, maaltijden, inloop, ontmoeting en andere bijeenkomsten) zal met ingang van 25 februari a.s. van de verruimde mogelijkheden gebruik gemaakt kunnen worden.


De Kerkenraad heeft op 8 mei jl. in overleg met de Adviesgroep Kerk&Corona besluiten genomen over de versoepelingen zoals vermeld in de routekaart kerken van de PKN. Deze besluiten zijn ook in overeenstemming met de betreffende Gebruiksplannen.

Vredeskerk:

Aantal bezoekers: maximaal 65 mensen in de kerk en zonodig de zangers op het podium.

Zingen: toegestaan

Koffie drinken na de dienst:  Ja, coronaproof. In de Beuk en bij goed weer buiten. Looproute wordt bekend gemaakt aan het einde van de dienst.

Kinderen weer in de kerk: kinderen en hun ouders mogen weer in de kerk plaatsnemen. Zij zitten  vooraan in de kerk. De kinderen worden opgehaald door de leiding van de KND en blijven na de KND wachten in De Beuk.

De Beuk

Aantal bezoekers: maximaal 65.

Koffiedrinken bij bijeenkomsten en vergaderingen e.d.: Ja, coronaproof.

PEK/Katjeskelder

Aantal mensen:  maximaal 71. Er komt nog een voorstel, met plattegrond en indeling stoelen op het terrein op 1,5 m, voor meer bezoekers. Op basis van dat voorstel wordt een besluit genomen.

Aanmelden: Vooraf reserveren van kerkgangers en registratie van aanwezigen, triage en plaats aanwijzen is voorgeschreven door PKN/RIVM en blijft van kracht.

Koffie drinken: coronaproof, akkoord.

Zingen: toegestaan

Voor al deze versoepelingen geldt, dat aanwezigheid op basis van vrijwilligheid is. Wie tot een kwetsbare groep behoort, wie niet durft of wie niet wil, komt niet naar de dienst. Voor zover mensen zijn ingeroosterd, zal er voor hen een vervanger worden gezocht. Wel vragen we u dan om dat tijdig te melden.

De online kerkdiensten blijven gewoon te volgen op de bekende kanalen.

Aanmelden

Om een dienst bij te wonen in de Vredeskerk dient u zich vooraf telefonisch aan te melden. Dit kan vanaf 12:00 uur vrijdags tot 12:00 uur zaterdags voorafgaande aan de dienst, uitsluitend op nummer 06-82534050.

Voor diensten in de Katjeskelder dient u zich vooraf aan te melden op nummer 06 84 09 35 53. Als het regent, gaat de dienst niet door, want door de anderhalvemetermaatregel kunnen we niet in het kerkgebouwtje zitten.

Door de telefonist(e) zal u de volgende vragen worden gesteld:

 1. Uw naam, adres, telefoonnummer en email adres?
 2. Met hoeveel gezinsleden komt u naar de dienst?
 3. Bent u allemaal gezond?
 4. Heeft u en/of uw metgezel speciale begeleiding en/of zorg nodig?

Als er plaats is voor u en de uwen, zult u direct worden uitgenodigd de dienst bij te wonen.

Als er onverhoopt geen plaats meer voor u is, zal u een uitnodiging voor de dienst van de volgende week worden aangeboden. Bovendien bestaat de mogelijkheid om de dienst via de beeld en geluid verbinding te volgen in de grote zaal van De Beuk, zolang het totaal aantal personen in het gehele kerkgebouw, dus inclusief de Beuk, niet uitkomt boven het toegestane maximum van 100 personen.

En uiteraard zullen de diensten ook zoals gebruikelijk online kunnen worden gevolgd.

Als u bent uitgenodigd en zondag, liefst ruim voor 10:00 uur, naar de kerk komt, kunt u het volgende verwachten.

Gebruik van de kerkruimte

(samenvatting uit gebruiksplan vredeskerk 0.7)

Vanaf nu dragen alle kerkgangers, ambtsdragers en andere medewerkers een mondkapje tijdens alle loopbewegingen voor, tijdens en na de kerkdienst in de Vredeskerk of in De Beuk. (dringend advies overheid in openbare ruimten). Wanneer men zit, kan het mondkapje af.

Kerkgangers

 • vormen zo nodig buiten een rij voor de glazen deur met onderlinge afstand van 1,5 meter.

De ouderling van dienst staat buiten voor de glazen deur:

 • ziet toe op 1,5m afstand buiten,
 • voert de gezondheidscheck uit  
 • vinkt naam en telefoonnummer af op reserveringslijst
 • en zorgt er voor dat het in de ontvangsthal niet te vol wordt.

De gastvrouw/gastheer

 • heet mensen welkom in de ontvangsthal en
 • wijst hen erop de handen te desinfecteren bij het desinfectieapparaat
 • wijst hen, voorzover nodig, op de mondkapjes die naast het apparaat liggen
 • zorgt er voor dat mensen niet naar De Beuk lopen
 • stuurt de mensen door naar de diaken van dienst, die in het portaal bij de deur van de kerk staat
 • en zorgt er voor dat het in het portaal niet te vol wordt.

De diaken zorgt ervoor dat

 • de mensen wachten in het portaal, totdat de koster die achterin de kerk staat, hen wijst op welke stoel zij mogen zitten.

De koster

 • vult de kerk van achter naar voren op
 • wijst mensen waar zij mogen zitten en via welke route zij moeten lopen.

Kerkgangers

 • blijven zo veel mogelijk zitten tijdens de dienst
 • Moet er toch gelopen worden dan draagt betrokkene een mondkapje voor de veiligheid.

Kerkgangers

 • Verlaten de kerk door de oude hoofdingang van achter naar voren
 • Houden 1,5m afstand van elkaar
 • Verlaten de buitenruimte voor de uitgang direct.