Wet en regelgeving
De Wet op de Lijkbezorging bevat een groot aantal regels die moeten worden nageleefd. Een van die regels is bijvoorbeeld dat graven met een uitsluitend recht (de zg “eigen graven”) voor een bepaalde tijd voor niet korter dan 20 jaar mogen worden uitgegeven; verlenging kan telkens plaatsvinden voor maximaal 10 jaar (art. 28). Ook de ruiming van graven is in de wet beknopt geregeld (art. 31).

Er geldt een begraafplaatsreglement, dat is vastgesteld door het College van Kerkrentmeesters. Dit reglement is een aanvulling op de eisen van de wet. In het reglement worden nadere regels gesteld over o.a. het beheer en de bevoegdheden van de beheerder, grafbedekking, onderhoud, grafrechten – zoals duur en verlenging of beëindiging daarvan – en de ruiming van graven.

De begraafplaats is aangesloten bij de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen (LOB), onder lidnummer 990228.