Het moderamen bestaat uit 5 leden: voorzitter, secretaris, de voorzitters van resp. het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen en een predikant.

Het moderamen heeft tot taak het voorbereiden, samenroepen en leiden van de bijeenkomsten van de kerkenraad.


Eigenaar pagina: kerkenraadpgo@gmail.com. Laatste update: 1/12/2014